Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Новини на 26.12.2017 року

Шановніплатники!

Державнафіскальна служба Україниповідомляє – в зв’язку з закриттямкалендарного року в період з 31.12.2017 по 01.01.2018 (включно) будутьпроводитисьрегламентні та технологічніроботиавтоматизованих систем ДФС України. Реєстраціяподатковихнакладних та розрахунківкоригування до них буде неможлива.

Подарунки у розміріпонад 800 гривеньоподатковуються

Відповідно до статті 165 Податкового кодексу Українивартістьподарунка, що не перевищує 25 відсотківоднієїмінімальноїзаробітної плати у розрахунку на місяць, не є об’єктомоподаткуванняподатком на доходи фізичнихосіб. У 2017 роціце 800 гривень на місяць.

Тобто, якщо в цьомуроцівартістьподарунка, якийнадаєтьсяроботодавцемпрацівнику не перевищує 800 грн, то йоговартість не є об'єктомоподаткуванняподатком на доходи фізичнихосіб. Якщовартістьподарункабільшавказаногорозміру, сума такого перевищенняоподатковуєтьсяподатком на доходи фізичнихосіб як додаткове благо за ставкоюподатку - 18 відс. та військовим збором-1,5 відс.

       У Податковомурозрахунку за формою №1ДФ вартістьподарунків, які не оподатковуютьсяподатком на доходи, відображається за ознакою доходу «160», а сумиперевищення, з якихутримуютьсяподатки - "126".

                                           

При надходженнівалютиобов’язковийїї продаж – 50 відсотків

14.12.2017 набрала чинності постанова ПравлінняНаціонального банку Українивід 13 грудня 2017 року № 129 «Про запровадженняобов’язкового продажу надходжень в іноземнійвалюті та встановленнярозміруобов’язкового продажу таких надходжень».

Постановою № 129 залишеновимогищодообов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземнійвалюті на користьюридичнихосіб на рівні 50%. Рештанадходжень в іноземнійвалютізалишається в розпорядженнірезидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

Як і раніше, уповноважений банк має попередньо зараховувати надходження в інвалюті, на які поширюється вимога, на окремий рахунок «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання». На наступний день післязарахуванняцихкоштів на розподільчийрахунок банк повинен здійснитиїхобов’язковий продаж без дорученняклієнта.

Разом з тим, розширеноперелікоперацій, надходження за якими не є обов’язковимидо продажу, так, вимога не буде поширюватися на перекази, щобулиздійснені банком за рахуноквласнихкоштівклієнта, якіповертаютьсяіноземним банком.

Постанова № 129 діє з 14 грудня 2017 року до 13 червня 2018 року включно.

З текстом Постанови № 129  можнаознайомитисьскориставшисьрозділом «Нормативні та інформаційнідокументи» Загальнодоступногоінформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

 

Оновлено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державнимиунітарнимипідприємствами та їхоб’єднаннями

Постанова №913 набрала чинності 06.12.2017, нею частковозмінено абзац перший пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державнимиунітарнимипідприємствами та їхоб’єднаннями, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 23.02.2011 №138. Так, встановлено, щочастина чистого прибутку (доходу), щовідраховуєтьсядержавнимипідприємствамиДержавноїкримінально-виконавчоїслужби, яківіднесені до сфериуправлінняМіністерстваюстиції, до державного бюджету за відповіднийперіод, визначається у розмірі 30 відсотків за умовиспрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) відсвоєїдіяльності на капітальний ремонт, модернізацію, придбаннянеоборотнихактивів та розвитоквиробництва. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленомузаконодавством порядку.

Постанова №913 опублікована в офіційномувиданні «Урядовийкур’єр» від 06.12.2017 №230. Постанова №913 діє до 31 грудня 2018 року.

 

Порядок видачі ліцензій на торгівлю алкоголем та тютюном

     Суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями  або/та тютюновими виробами за наявності у них відповідних ліцензій.

Видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – ліцензія) здійснюється відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Для отримання ліцензії суб'єкту господарювання необхідно подати до контролюючого органу заяву, у якій зазначається  вид  господарської діяльності, адреса місця торгівлі, перелік касових апаратів (для роздрібної торгівлі алкогольними напоями).

Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.

 

У 2017 роцідоорганів ДФС надісланоблизько 300 млн. електроннихдокументів

 

Близько 300 млн. електроннихдокументівнадісланоплатникамиподатків до органів ДФС з початку 2017 року. Цескладає 94% відзагальноїкількостідокументів, якінадходять до фіскальноїслужби. Понад 86 млн. надісланихдокументів – цесервіснізапитивідплатників.

Крім того, протягом року органами ДФС наданоблизько 5 млн. адміністративнихпослуг. Значноюпопулярністюкористується і call-центр ДФС, кожнимпрацівникомякогощоденноопрацьовуєтьсяпонад 100 зверненьвідплатників, якістосуютьсяподаннязвітності в електронномувигляді, реєстраціїподаткових та акцизнихнакладних та роботиелектроннихсервісів.

Загаломвпровадженняновихелектроннихсервісів для платників є одним ізпріоритетнихзавданьфіскальноїслужби. Так, найпопулярнішийсервіс – Електроннийкабінетплатника – на  сьогоднізабезпечує 95% послуг для більшостікатегорійплатниківподатків. Майже 100% активнихплатниківвикористовуютькабінет та отримуютьсервіси та послугифіскальноїслужби он-лайнуйогоприватнійчастинівелектронномувигляді.

Враховуючи потреби користувачів, тількипротягом поточного року функціональніможливостіЕлектронногокабінетубулорозширеновдвічішляхомвпровадженняновихсервісів, зокрема,доступу до данихЄдиногореєструподатковихнакладних, отриманнядовідки про відсутністьзаборгованостітощо.

Удосконалено і діючіпослуги, такі як поданнязвітності, сервіси систем електронногоадміністрування, доступ до реєстраційних та обліковихданих та інші.

Загаломзавдякицьомусервісузабезпеченоелектроннувзаємодію з контролюючими органами, наданоможливістьплатникамотримуватизначнукількістьпослуг (частина з якихнадається без ідентифікаціїкористувача), не відвідуючицентрівобслуговуванняплатників, створювати та надсилатиелектроннідокументи, отримувати в режимі реального часу цілодобовий доступ до інформації з реєстрів та електронних систем без створення та направленняокремихзапитів. Цезначноекономить час для реалізаціїплатникамисвоїх прав та обов’язківзгідно з нормами чинногозаконодавства.

 

Один товар у партії в подарунок: якінаслідки в податковомуобліку

     Уподатковомуоблікуоперації з реалізації товару на умовахпроведеннярекламноїакціївідображаютьсязгідно з правилами бухгалтерськогооблікупід час формуванняфінансового результату до оподаткування. Адже, Податковим кодексом не передбаченорізниць для коригуванняфінансового результату до оподаткування за такими операціями.

Щодообкладення ПДВ, то в разіздійсненняоперації з постачання, приміром, шести блоків води за ціноюп’яти в рекламнихціляхіз метою залученняновихклієнтівпостачання одного блока води відбуваєтьсябезкоштовно, щозгіднозі ст. 185 ПКУ є об’єктомобкладення ПДВ й обкладається ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Водночас база обкладення ПДВ операційізпостачання такого блока води визначаєтьсязгідно з п. 188.1 ПКУ. За такоюоперацієюплатникподаткузобов’язанийскластидвіподатковінакладні та зареєструватиїх у ЄРПН:

-одну — на суму, розрахованувиходячи з фактичноїцінипостачання;

-другу — на суму, розрахованувиходячи з перевищенняцінипридбання/балансової (залишкової) вартості/звичайноїціни над фактичноюціною.

 

Податковадекларація про майновий стан і доходи – за новою формою

     З 31.12.2017 наберечинності наказ МінфінуУкраїнивід 06.06.2017 №556 (далі – Наказ №556), якимвикладено у новійредакції форму податковоїдекларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та інструкціющодоїїзаповнення. Починаючи з 01.01.2018  Деклараціямаєподаватися за новою формою.

Зокрема, змінами, внесеними Наказом №556 передбачено, щофізичні особи – підприємці  (далі – ФОП) у додатку Ф2 до Деклараціївідображаютьамортизаційнівідрахування за витратами, понесеними на придбання (самостійневиготовлення) основнихзасобів та придбаннянематеріальнихактивів.

Крім того, для ФОП, які у звітному (податковому) роціприпиняютьдержавнуреєстраціюпідприємницькоїдіяльності за власнимрішенням та подаютьДекларацію у строки, встановленіабзацом другим п.177.11 ст.177 Податкового кодексу України, передбаченовідображеннядатиприйняттярішення про припинення у рядку 8 «Категоріяплатника» Декларації.

 

ДФС та EUBAM визначилинапрямиспівпраці на 2018 рік

Основнінапрямиспівробітництва у наступномуроці обговорили під час зустрічів.о. Голови ДФС Мирослав Продан та новий Глава Місії ЄС з прикордонноїдопомогиУкраїні та Молдові (EUBAM) СлавомірПіхор, якогобулопризначено на посаду 1 грудня 2017 року.

«Зогляду на позитивнийдосвіднашогоспівробітництва у правоохороннійсфері, пріоритетами на 2018 рік ми бачиморозширеннязастосуванняспільного контролю на українсько-молдовськомукордоні, взаємодіющодопротидіїмитнимправопорушенням та контрабанді. У наших планах – організаціяспільного контролю на всіх пунктах пропуску, де  сьогодніце є можливим», - повідомив Мирослав Продан.

Він також наголосив на необхідності продовження практики проведення спільних оперативних заходів і спеціальних операцій за участі міжнародних організацій (OLAF, SELEC, EUROPOL, FRONTEX), митних адміністрацій держав-членів ЄС, України, Республіки Молдова, а також посиленні комунікації з правоохоронними органами європейських країн та обміну оперативною інформацією щодо можливих незаконних та підозрілих поставках, зокрема, тютюнових виробів та обладнання для їх виробництва.

Новий порядок продовження термінів для подання податкової декларації та заяв

     Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2017 №861«Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 ст.102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України» (набрав чинності з 5 грудня 2017 року) визначено порядок продовження строків для подання податкової декларації або заяв про перегляд рішень контролюючих органів, а також, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань відповідно до Податкового кодексу України.

Згідно з порядком, затвердженим Наказом №861, платники податків мають можливість продовжити термін подання податкової декларації та заяв у таких випадках:

- якщо фізична особа, посадова або юридична особи протягом зазначених строків перебували за межами України;

- перебували у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди таких суден;

- перебували у місцях позбавлення волі за вироком суду;

- мали обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

- були визнані за рішенням суду безвісно відсутнім або перебували у розшуку у випадках, передбачених законом.

Заява про продовження граничних строків подається платником податків у довільній формі протягом 30 календарних днів, наступних за днем початку або закінчення вищезазначених обставин, разом із документами, які підтверджують настання таких обставин.

Органи ДФС протягом 20 календарних днів від дня отримання заяви платника податків зобов’язані прийняти рішення та надіслати його на адресу заявника поштою з повідомленням про вручення, або надати йому під розписку.

Керівник контролюючого органу може прийняти рішення про продовження термінів розгляду заяви до 16 днів та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку від дня отримання заяви.

 

Як скласти розрахунок коригування у разі зміни номенклатури: нове роз'яснення від ДФС

Статтею 192 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) визначено порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту платників у разі зміни суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг. Таке коригування здійснюється на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, зареєстрованих платником в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі —ЄРПН).

 

Крім того, розрахунок коригування до податкової накладної складається також і в разі, зокрема, зміни номенклатури товарів/послуг, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД чи коду ДКПП.

Діюча форма розрахунку коригування до податкової накладної, затвердженої наказом Мінфіну України за № 1307 від 31.12.2015 р., зареєстрованим у Мін’юсті України 26.01.2016 р. за № 137/28267, «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (із змінами і доповненнями) передбачає, зокрема, у Розділі Б табличної частини графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» (далі — графа 1).

Тобто при складанні розрахунку коригування до податкової накладної у графі 1 в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується. Зазначення у графі 1 розрахунку коригування порядкового номера відповідного рядка податкової накладної дає можливість в автоматичному режимі чітко ідентифікувати рядок податкової накладної (номенклатуру), стосовно якого у розрахунку коригування проводиться коригування.

У разі здійснення заміни та/або доповнення номенклатури постачання товарів/послуг у розрахунках коригування до податкових накладних необхідно одночасно вилучити одну товарну позицію та/або додати одну чи кілька інших товарних позицій. При цьому під одним і тим самим порядковим номером рядка — як у податковій накладній, так і в розрахунку коригування до неї — не може обліковуватися дві різних товарних позиції.

Тому з метою забезпечення в повному обсязі реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, функціонування якого забезпечується з урахуванням останніх змін до нормативно-правових актів, розрахунки коригування до податкових накладних, які складаються у разі зміни (доповнення) номенклатури постачання товарів/послуг, слід складати з урахуванням такого.

Дохід, отриманий фізичною особою за межами території України, не є базою нарахування ЄСВ

Враховуючи положення частини першої ст.7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) роботодавці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП), сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) за найманих працівників із сум нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» зі змінами та доповненнями, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

 

Статтею 4 розділу ІІ Закону №2464 визначені особи, які є платниками ЄСВ. Громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України згідно цієї статті не є платниками ЄСВ в обов’язковому порядку.

 

Відповідно до частини першої ст.10 Закону №2464 громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, мають право на добровільну сплату ЄСВ. Такі особи, беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Отже, дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування ЄСВ, оскільки дохід отримано поза межами трудових відносин на території України. При цьому, громадяни України, які працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄСВ у разі заключення договору про добровільну участь на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.