Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОВЧАНСЬК»

 

Комунальне підприємство «ВОВЧАНСЬК»

 

 

 

 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОВЧАНСЬК»

на 2017 – 2021 роки

 

 

 

 

Схвалено на загальних зборах Трудового колективу 

Комунального підприємства «ВОВЧАНСЬК»

 

Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року

 

 

 

 

 

Набув чинності

«___» _________ 2017 року

 

 

м. Вовчанськ

2017 рік

 

 

 

 

 

НАПИС

про повідомну реєстрацію Колективного договору

 

 

Зареєстровано Управлінням соціального захисту населення Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області

 

Реєстраційний номер ____________________ від «___» _______________201__року

 

 

Рекомендації реєструючого органу _______________________________________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

 

Начальник Управління

соціального захисту населення ________________ В.Б.Бондаренко

                  (підпис)

М.П.

 

З М І С Т

 

1

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................................................................................

5

 

1.1. Мета укладення колективного договору..........................................................

5

 

1.2. Сторони Договору та їх повноваження............................................................

5

 

1.3. Сфера дії Договору.............................................................................................

5

 

1.4. Термін дії Договору та набуття ним чинності.................................................

6

 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору.........................................

6

 

1.6. Порядок і строки доведення змісту Договору до працівників.......................

6

 

1.7. Повідомна реєстрація Договору.......................................................................

6

2

II. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................................

6

 

2.1. Завдання підприємства........................................................................................

6

 

2.2. Право Трудового колективу................................................................................

7

 

2.3. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

7

 

2.4. Зобов’язання Трудового колективу....................................................................

7

 

2.5. Зобов’язання представників Трудового колективу...........................................

7

 

2.6. Зобов’язання Сторін.............................................................................................

8

3

III. ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРАЦІ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................................

8

 

3.1. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

8

 

3.2. Зобов’язання представників Трудового колективу..........................................

8

4

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ................................

9

 

4.1. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

9

 

4.2. Зобов’язання представників Трудового колективу..........................................

10

5

V. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ................

10

 

5.1. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

10

 

5.2. Зобов’язання представників Трудового колективу..........................................

12

6

VI. ОПЛАТА ПРАЦІ.................................................................................................

13

 

6.1. Домовленість Адміністрації і Трудового колективу........................................

13

 

6.2. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

13

 

6.3. Зобов’язання представників Трудового колективу..........................................

15

7

VII. ОХОРОНА ПРАЦІ............................................................................................

15

 

7.1. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

15

 

7.2. Зобов’язання працівників підприємства............................................................

17

 

7.3. Зобов’язання представників Трудового колективу..........................................

17

8

VIII. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ.............................................................................

18

 

8.1. Домовленість Адміністрації і Трудового колективу.........................................

18

 

8.2. Додаткові соціальні пільги і гарантії..................................................................

18

 

8.3. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

18

 

8.4. Зобов’язання представників Трудового колективу...........................................

19

9

IX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ..............................................................................................................

19

 

9.1. Повноваження представників Трудового колективу........................................

19

 

9.2. Зобов’язання Адміністрації.................................................................................

19

10

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО НЕВИКОНАННЯ.........................................

20

 

10.1. Контроль за виконанням Договору..................................................................

20

 

10.2. Відповідальність за невиконання Договору....................................................

20

 

10.3. Право Трудового колективу..............................................................................

20

11

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................................................

20

Д О Д А Т К И

 

1

Додаток №1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Комунального підприємства «Вовчанськ»..........................................................................................

22

2

Додаток №2. Перелік професій і посад з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка...................................................................................

28

3

Додаток №3. Перелік професій безперервного циклу виробництва, працівники яких за умовами виробництва не мають права відлучатися з робочого місця........

29

4

Додаток №4. Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва..................................................

30

5

Додаток №5. Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів робітників..........

32

6

Додаток №6. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

33

7

Додаток №7. Список професій працівників, яким установлюються доплати за роботу в нічний та вечірній час....................................................................................

35

8

Додаток №8. Положення про преміювання працівників КП «Вовчанськ» за виконання техніко-економічних показників...............................................................

36

9

Додаток №9. Порядок надання матеріальної допомоги.............................................

38

10

Додаток №10. Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, попередження наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2017 рік..................................................................................

39

11

Додаток №11. Список професій і посад працівників КП «Вовчанськ», яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.............................................................................................................................

40

12

Додаток №12. Перелік професій та посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням тіла та яким безкоштовно видається мило.........................................

50

13

Додаток №13. Перелік професій та посад, які підлягають періодичному медичному огляду..........................................................................................................

51

14

Додаток №14. Перелік посад і професій працівників, які підлягають проходженню щорічних медичних оглядів.................................................................

53

15

Додаток №15. Витрати на проведення соціально-культурних заходів....................

54

16

Додаток №16. Комісія по трудових спорах Комунального підприємства «Вовчанськ»....................................................................................................................

55

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Мета укладення колективного договору

1.1.1. Колективний договір (надалі – Договір) укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та адміністрації комунального підприємства «Вовчанськ» (далі – КП «Вовчанськ»).

1.1.2. Положення та норми Договору розроблено на підставі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про зайнятість населення», «Про підприємства в Україні», інших нормативно-правових актів законодавства України, з урахуванням положень Галузевої угоди, укладеної між Міністерством інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки.

1.1.3. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи КП «Вовчанськ», реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Сторони Договору та їх повноваження

1.2.1. Договір укладено між адміністрацією комунального підприємства «Вовчанськ» (далі за текстом - Адміністрація), з однієї сторони, та працівниками КП «Вовчанськ» (далі за текстом - Трудовий колектив), з другої сторони.

1.2.2. Підписати даний Договір уповноважуються:

- від Адміністрації – Дедещенко Юрій Олександрович, директор КП «Вовчанськ»;

- від Трудового колективу: 

Зубар Лариса Олександрівна, головний економіст;

Вітченко Іван Петрович, слюсар аварійно-відновлювальних робіт;

Медвєдєв Сергій Миколайович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

Рєзніков Сергій Олександрович, машиніст насосних установок очисних споруд;

Невгасимов Роман Валентинович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

1.2.3. Сторони домовились наділити повноваженнями щодо підписання (погодження) з боку Трудового колективу наказів, посадових інструкцій та інших локальних актів підприємства, які потребують обов’язкового погодження з представниками Трудового колективу, Вітченка Івана Петровича, слюсаря аварійно-відновлювальних робіт.

1.2.4. Адміністрація підтверджує, що вона має визначені чиним законодавством та Статутом підприємства повноваження на ведення переговорів, укладення Колективного договору та реалізації його норм і положень на підприємстві.

1.2.5. Трудовий колектив має повноваження визначенні чинним законодавством на ведення переговорів, укладення Колективного договору та виконання зобов’язань Трудовим колективом, що визначені цим Договором.

1.2.6. Сторони визначають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін і зобов’язуються дотримуватися принципів рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності при проведенні переговорів щодо укладення Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань, що є предметом цього Договору.

1.2.7. Сторони оперативно вживатимуть заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів в ході реалізації зобов’язань і положень Договору, надавати перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і процедур примирення відповідно до законодавства.

1.3. Сфера дії Договору

1.3.1. Цей Договір є правовим актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією і Трудовим колективом на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3.2. Предметом Договору є, переважно, додаткові, порівняно з чинним законодавством, положення з оплати і умов праці, соціального і житлово-побутового обслуговування працівників підприємства, гарантії і пільги, які надаються підприємством, а також основні положення законодавства про працю, які мають особливе значення для працівників.

1.3.3. Положення Договору поширюються на усіх працівників КП «Вовчанськ».

1.3.4. Положення Договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

1.3.5. Жодна із сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за Договором.

1.4. Термін дії Договору та набуття ним чинності

1.4.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє протягом п'яти років, але у всякому випадку до того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий Договір.

1.4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового Договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії Договору, на який він укладався.

1.4.3. У разі реорганізації підприємства Договір зберігає чинність протягом терміну, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

1.4.4. У разі зміни власника підприємства чинність Договору зберігається протягом терміну його дії, але не більше одного року.

1.4.5. У разі ліквідації підприємства Договір діє протягом усього терміну проведення ліквідації.

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору

1.5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства чи галузевої угоди з питань, що є предметом Договору, та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів і досягнення згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання уповноваженими представниками сторін.

1.5.2. У разі необхідності внесення доповнень чи змін до Договору зацікавлена сторона вносить в установленому законодавством порядку відповідне подання про поновлення переговорів.

1.5.3. Пропозиції однієї із сторін щодо внесення доповнень чи змін до умов Договору, а також щодо дострокового призупинення дії Договору, є обов’язковими для розгляду другою стороною.

1.5.4. Пропозиції по внесенню доповнень чи змін до Догоовру розглядаються спільно сторонами і рішення щодо них приймаються сторонами у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.5.5. Жодна із сторін, що укладала цей Договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Договору, припиняють їх виконання, або призупиняють виконання своїх зобов’язань.

1.6. Порядок і строки доведення змісту Договору до працівників підприємства

1.6.1. Адміністрація зобов’язується в 30-денний термін після підписання Договору забезпечити його тиражування у кількості 4 примірників, ознайомити з ним усіх працюючих, а також нових працівників під час укладання з ними трудового договору.

1.6.2. Для ведення переговорів по укладанню Договору і підведення підсумків його виконання, а також розгляду конфліктних ситуацій і суперечностей по Договору, утворюється двостороння комісія.

1.7. Повідомна реєстрація Договору

1.7.1. Договір подається на повідомну реєстрацію в органах місцевої влади протягом 30 днів з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.

1.7.2. Зміни і доповнення, що вносяться до Договору протягом строку його дії, також підлягають повідомній реєстрації у встановлено порядку.

 

ІІ. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Завдання підприємства

Головним завданням підприємства є здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, що направлена на надання підприємствам, установам, організаціям та населенню міста послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення, благоустрою та інших послуг, з метою одержання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних потреб членів Трудового колективу згідно Статуту підприємства та діючого законодавства.

2.2. Право Трудового колективу

Трудовий колектив має право втручатися в господарську та іншу діяльність лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.3. Зобов’язання Адміністрації

2.3.1. Планувати та здійснювати свою діяльність, визначати стратегію на основі напряму  розвитку підприємства у відповідності до чинного законодавства, Статуту підприємства, з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку, кон'юнктури ринку тощо.

2.3.2. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

2.3.3. Організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створювати належні організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці.

2.3.4. Організовувати матеріально-технічне забезпечення виробництва, необхідного для виконання трудових завдань, норм праці та створення належних умов праці.

2.3.5. Організовувати збереження та ефективне використання комунального майна, що надано Вовчанською міською радою в управління КП «Вовчанськ».

2.3.6. У разі погіршення фінансового стану підприємства здійснювати заходи щодо недопущення банкрутства. У разі неможливості запобігання банкрутству, завчасно попередити Трудовий колектив згідно законодавства.

2.3.7. Проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження прогресивних технологій.

2.3.8. За участю представників Трудового колективу запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників з метою підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.

2.3.9. Створювати умови для забезпечення участі Трудового колективу в управлінні підприємством згідно положень Статуту.

2.3.10. У випадку вимушеного простою підприємства не з вини працівників, здійснювати оплату та зберігати за працівниками права і пільги, передбачені чинним законодавством.

2.3.11. При формуванні фінансового плану підприємства передбачати необхідні грошові кошти для виконання заходів, які передбачені цим Договором з питань виробничих, трудових, соціально-побутових відносин тощо.

2.3.12. Брати учать у заходах Трудового колективу щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

2.4. Зобов’язання Трудового колективу:

2.4.1. Виконувати виробничі завдання і договірні зобов’язання в повному обсязі та у встановлені терміни, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, технологічних регламентів, правил, інструкцій та інших вимог згідно чинного законодавства та посадових інструкцій.

2.4.2. Дотримуватися порядку на виробництві, бережливо відноситися до комунального майна, що надано Вовчанською міською радою в управління підприємству та власного майна підприємства.

2.4.3. Утримуватись від організацій масових акцій протесту чи страйків з питань, що є предметом цього Договору за умови їх вирішення у встановленому чинним законодавством порядку та порядком за цим Договором.

 

2.5. Зобов’язання представників Трудового колективу:

2.5.1. Брати участь у розробці Адміністрацією заходів соціально-економічного розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, покращення умов охорони праці, побуту, здійснювати контроль за виконанням Адміністрацією цих заходів.

2.5.2. Проводити роботу з працівниками підприємства щодо раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження комунального майна.

2.5.3. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективі підприємства.

2.5.4. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до Адміністрації, добиватись їх реалізації, інформувати Трудовий колектив про вжиті заходи.

2.5.5. Запрошувати повноважного представника Адміністрації на засідання Трудового колективу та/або його представників, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

2.5.6. У період дії даного Договору, за умови його виконання, не організовувати страйків або інших актів протесту, які можуть завдати збитків підприємству.

2.6. Зобов’язання Сторін:

2.6.1. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а, у разі виникнення таких спорів, прагнути їх розв’язання без зупинки виробництва.

2.6.2. Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи Комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

2.6.3. Підводити щоквартально підсумки виробничо-господарської діяльності підприємства з метою забезпечення стабільної роботи і виконання положень даного Договору.

 

ІІІ. ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРАЦІ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Зобов’язання Адміністрації:

3.1.1 Завчасно інформувати Трудовий колектив про випадки: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, приватизації, передачі об’єктів у іншу власність, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства, часткового зупинення виробництва, ліквідації підприємства тощо з наданням інформації про заплановані Адміністрацією заходи, в тому числі пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися тощо.

3.1.2. Не пізніше ніж за три місяці з часу прийняття рішення про реорганізацію підприємства проводити консультації з Трудовим колективом про заходи щодо запобігання, зменшення або пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції представників Трудового колективу з цих питань.

3.1.3. Інформувати Трудовий колектив у разі внесення змін до Статуту з питань: умов реорганізації або припинення діяльності підприємства; компетенції та повноважень Трудового колективу та його уповноважених представників.

3.1.4. У разі прийняття рішення про реорганізацію підприємства забезпечити участь представників Трудового колективу у роботі комісій з реструктуризації, зміни власника, санації, ліквідації підприємства з правом дорадчого голосу.

3.1.5. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку із

змінами в організації виробництва та праці, форми власності, банкрутством підприємства, зокрема, щодо порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.

3.1.6. Забезпечити у випадку реорганізації, ліквідації, банкрутства підприємства: першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам; задоволення вимог, що виникли із зобов’язань перед працівниками підприємства; зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян; задоволення вимог, щодо сплати зборів (обов’язкових платежів), інші першочергові виплати прямо передбачені законодавством.

3.2. Зобов’язання представників Трудового колективу:

3.2.1. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з Адміністрацією та власником майна підприємства – Вовчанською міською радою (далі – Власник майна) щодо управління підприємством, а також у разі змін в організації виробництва та праці, форми власності, банкрутства, ліквідації підприємства.

3.2.2. Брати участь у роботі комісій з передприватизаційної підготовки підприємства, реорганізації, приватизації, передачі об’єктів підприємства у іншу власність тощо.

3.2.3. Розглядати проекти та надавати свої пропозиції по переліку комунального майна підприємства, що підлягає списанню, продажу консервації або передачі в оренду.

3.2.4. У випадку проведення процедури банкрутства представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів та мати право дорадчого голосу.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

4.1. Зобов’язання Адміністрації:

4.1.1. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів, не допускати масових звільнень працівників протягом року понад 5% загальної чисельності працюючих на підприємстві.

4.1.2. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналітичного характеру, або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи Адміністрації, проводити їх лише за умови письмового повідомлення уповноважених представників Трудового колективу, не пізніше ніж за три місяці до передбачуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

4.1.3. Проводити консультації з представниками Трудового колективу стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.

4.1.4. Розглядати та враховувати пропозиції Трудового колективу про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

4.1.5. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників при зміні в організації виробництва і праці:

- створити комісію по змінах складу персоналу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та включити до її складу представників Трудового колективу;

- в найкоротші строки приступити до переговорів з метою повного використання усіх можливостей, забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, а саме: заповнення всіх наявних вакансій; виконання власними силами обсягів робіт, які виконуються сторонніми організаціями; скорочення, по можливості, до мінімуму надурочних робіт, суміщення професій; відмова від укладання строкових договорів сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу; винесення на переговори проекту програми забезпечення зайнятості з економічними розрахунками.

4.1.6. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на

тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в

зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

4.1.7.  Працівникам, попередженим про наступне звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, при перегляді на підприємстві форм і систем, розмірів оплати праці, підвищувати тарифні ставки (посадові оклади) на рівні з іншими працівниками.

4.1.8. При вивільнені працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників, визначених законодавством.

4.1.10. Переважне право для залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці надавати працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації надавати перевагу особам, зазначеним у ст.42 КЗпП України, та особам передпенсійного віку (за два роки до пенсії), батькам, які виховують дітей до 14 річного віку без батька або матері.

4.1.11. Проводити вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей зайнятості на підприємстві.

4.1.12. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на підприємстві та якщо передбачаються масові вивільнення

працівників.

4.1.13. Працевлаштовувати випускників навчальних закладів всіх видів, які навчались за заявками підприємства.

4.1.14. У разі проведення за рахунок коштів підприємства професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи Адміністрації новою професією.

4.1.15. Забезпечити за рахунок коштів підприємства підвищення кваліфікації працівників чи одержання ними суміжної професії, якщо це необхідно для підприємства.

4.1.16. Надавати працівникам підприємства безоплатні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і цим Договором.

4.2. Зобов’язання представників Трудового колективу:

4.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

4.2.2. Забезпечувати захист прав та інтересів вивільнюваних працівників.

4.2.3. Контролювати додержання вимог чинного законодавства щодо нарахування звільненим працівникам вихідної допомоги, не допускати необґрунтованих стягнень з неї.

4.2.4. Надавати Адміністрації згоду або відмову у розірванні трудового договору з працівником з ініціативи Адміністрації у передбачених законодавством випадках.

4.2.5. Проводити спільно з Адміністрацією консультації з питань вивільнень працівників та здійснювати заходи щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків таких вивільнень. 

4.2.6. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та заходів з боку Адміністрації щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

 

 1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

5.1. Зобов’язання Адміністрації:

5.1.1. Укладати трудові договори у порядку, передбаченому чинним законодавством України: на невизначений термін - при постійній роботі; на визначений термін, встановлений за погодженням сторін; на період виконання певної роботи з ознайомленням працівників з наказом про їх прийняття на підприємство під розписку.

5.1.2. Застосовувати контрактну форму при прийняті на роботу тільки у випадках, прямо передбачених законами України.

5.1.3. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством та цим Договором.

5.1.4. Спільно з представниками Трудового колективу розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах Трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

5.1.5. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

5.1.6. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

5.1.7. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.1.8. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи власника підприємства, його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім випадків скорочення чисельності або штату працівників, прямо передбачених законодавством.

5.1.9. Здійснювати звільнення лише у випадках неможливості переведення працівника, за його згодою, на іншу роботу за обов’язковою попередньою згодою (погодженням) з уповноваженим представником Трудового колективу (крім випадку ліквідації підприємства).

5.1.10. Надавати уповноваженим представникам Трудового колективу обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником з ініціативи Адміністрації.

5.1.11. Не допускати звільнення працівника з ініціативи Адміністрації в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених законодавством), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

5.1.12. Встановити на підприємстві тривалість робочого часу працівників 40 годин на тиждень. Зважаючи на специфіку роботи підприємства, для працівників, задіяних на безперервному циклі виробництва, та сторожів тривалість зміни щомісячно затверджувати графіками з додержанням встановленої тривалості робочого тижня, та застосовувати підсумований облік робочого часу за календарний рік.

5.1.13. Встановити на підприємстві режим роботи, обов’язковий до виконання всіма працівниками підприємства, згідно з Додатком №1 до цього Договору.

5.1.14. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.

5.1.15. Узгоджувати з уповноваженими представниками Трудового колективу будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

5.1.16. Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників, приймати за узгодженням з уповноваженими представниками Трудового колективу не пізніше ніж за один тиждень до їх перенесення.

5.1.16. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку визначених законодавством.

5.1.17. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, неповний робочий час.

5.1.18. Дотримуватися вимог законодавства, щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.

5.1.19. Залучати до надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, з повідомленням працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку та виключно з дозволу представників Трудового колективу, з подальшою компенсацією за відпрацьований час відповідно до законодавства. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. 

5.1.20. Надавати працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарних дні, інвалідам 3 групи – 26 календарних днів, інвалідам 1 та 2 групи – 30 календарних днів, працівникам у віці до 18 років – 31 календарний день.

5.1.21. Надавати додаткові оплачувані відпустки:

- працівникам, які зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівника в цих умовах згідно чинного законодавства;

- працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах згідно чинного законодавства;

- працівникам з ненормованим робочим днем згідно з Додатком №2 до Договору.

5.1.22. За наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки, надавати додаткову відпустку виключно за однією підставою, обраною працівником при оформленні основної відпустки.

5.1.23. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням в учбових закладах без відриву від виробництва, а також надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і за умовами, передбаченими чинним законодавством.

5.1.24. Затверджувати щорічний графік надання відпусток за погодженням з уповноваженими представниками Трудового колективу не пізніше 5 січня поточного року та доводити його до відома працівників.

5.1.25. Надавати подружжям, які працюють на підприємстві, право на отримання щорічної відпустки в один і той самий період.

5.1.26. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника, у випадках передбачених законодавством.

5.1.27. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

5.1.28. Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

5.1.29. Забезпечити розмір оплати щорічної відпустки не нижче встановленного посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням всіх постійних надбавок і доплат.

5.1.30. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, прямо встановлених законодавством.

5.1.31. Надавати працівникам відпустку без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, тривалістю до 15 календарних днів на рік згідно чинного законодавства.

5.1.32. Надавати за рахунок коштів підприємства працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, додаткові (окрім встановлених законодавством) відпустки з оплатою у розмірі середнього заробітку працівника, такої тривалості: 

-  3 робочі дні з приводу: укладення шлюбу працівником або його дітьми, смерті членів сім’ї або близьких родичів (батьки, брати, сестри, діти, подружжя), народження дитини (батькові);

- 1 робочий день з приводу дня народження працівника. 

5.1.33. Затвердити перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатись з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд згідно з Додатком №3 до Договору.

5.1.34. Здійснити реєстрацію баз персональних даних працівників підприємства, забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», забезпечити використання інформації про персональні дані працівників лише за згодою власників цих персональних даних ти виключно особами, посадові обов’язки яких пов’язані з обробкою та використанням цих даних.

5.2. Зобов’язання представників Трудового колективу:

5.2.1. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень Адміністрації, функціональних обов’язків згідно з посадовою інструкцією.

5.2.2. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

5.2.3. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони Адміністрації про розірвання трудового договору з працівником у випадках, передбачених законодавством.

5.2.4. Повідомляти Адміністрацію про прийняті рішення у письмовій формі в триденний строк після їх прийняття.

5.2.5. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства.

5.2.6. У разі порушення трудових прав працівників представляти та відстоювати їх права у відносинах з Адміністрацією, судових органах.

 

VІ. ОПЛАТА ПРАЦІ

 

6.1. Домовленість Адміністрації і Трудового колективу:

6.1.1. Здійснювати оплату праці працівникам підприємства відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», інших нормативно-правових актів з питань оплати праці. 

6.1.2. Здійснювати оплату праці відповідно до самостійно розроблених форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, часових тарифних ставок та місячних посадових окладів з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

6.1.3. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів робіт, зниження собівартості продукції.

6.1.4. Вживати заходів щодо удосконалення структури витрат на виробництво та збільшення в ній питомої ваги фонду оплати праці.

6.1.5. Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, преміювання за погодженням з Трудовим колективом і повідомляти про це працівників не

пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни.

6.2. Зобов’язання Адміністрації:

6.2.1. Встановити мінімальну місячну тарифну ставку робітника 1 розряду в розмірі 120 відсотків розміру визначеного законодавством мінімального прожиткового мінімуму, встановленому для працездатної особи на 1 січня календарного року, у разі відпрацювання повної місячної норми робочого часу та виконання виробничих завдань.

6.2.2. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу у розмірі 120 відсотків визначеного законодавством мінімального прожиткового мінімуму, встановленому для працездатної особи на 1 січня календарного року, у разі відпрацювання повної місячної норми робочого часу та виконання виробничих завдань. 

6.2.3. При визначенні розмірів тарифних ставок використовувати співвідношення їх розмірів згідно з Додатком №5 до Договору.

6.2.4. Встановити міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства, працівників загальних професій виходячи з мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основного виробництва та коефіцієнтів співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців згідно з Додатком №4 до Договору.

6.2.5. Проводити індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно чинного законодавства.

6.2.6. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з Додатками №6 та №7 до Договору за рахунок прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут. Всі доплати і надбавки, наведені у Додатках №6 та №7 до Договору, встановлюються (нараховуються) у процентному відношенні до тарифної ставки (посадового окладу) працівника за основною посадою.

6.2.7. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами праці відповідно до затвердженого Положення згідно з Додатком №8 до цього Договору.

6.2.8. Виплачувати працівникам матеріальну допомогу згідно з Додатком №9 до Договору.

6.2.9. При виконанні робіт з важкими і шкідливими умовами праці доплати працівникам встановлюються по конкретних робочих місцях і нараховуються працівникам тільки за  фактично відпрацьований час на цих місцях.

6.2.10. Компенсувати роботу у вихідні дні (субота, неділя) шляхом надання іншого дня відпочинку протягом наступного тижня або, на прохання працівника, що чергував, іншим часом, але не пізніше місяця з дня чергування.  

6.2.11. Компенсувати роботу у святкові дні шляхом оплати в подвійному розмірі за весь час роботи або, за згодою працівника, надання двох днів відпочинку іншим часом (за 1 відпрацьований день - 2 оплачуваних дні відпочинку).

6.2.12. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу) з дня попередження керівника структурного підрозділу або керівника підприємства про початок простою (крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства).

6.2.13. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам згідно Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЄТКД), встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних іспитів та надавати роботу працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

6.2.14. Право на підвищення розрядів мають робітники, які успішно виконують роботу більш високого розряду не менше, як три місяці, і здали кваліфікаційний іспит.

6.2.15. У випадку погіршення показників роботи та порушення трудових обов’язків, керівник підприємства має право, з урахуванням висновків атестаційної комісії, понизити кваліфікаційну категорію або класність працівника.

6.2.16. Визначати розмір виплат, що, відповідно до чинного законодавства, обчислюються із середнього заробітку (відрядження, відпустки, тощо) з урахуванням нових тарифних ставок і посадових окладів (при кожній зміні розміру мінімальної заробітної плати) у порядку, встановленому законодавством.

6.2.17. При преміюванні працівників за результатами господарської діяльності згідно Положення про преміювання (Додаток №8 до Договору) премії нараховувати на встановлені доплати і надбавки за: суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; роботу у важких та шкідливих умовах праці; виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; роботу в нічний час; ненормований робочий день; класність; керівництво бригадою; високу професійну майстерність, високі досягнення в праці; виконання особливо важливої роботи на певний термін.

6.2.18. Застосовувати гнучкий режим робочого дня для працюючих в одну зміну.

6.2.19. Кожному знову прийнятому працівнику роз’яснювати умови оплати праці.

6.2.20. Довести до кожного працівника підприємства конкретні посадові обов’язки, які розробляються керівниками структурних підрозділів підприємства.

6.2.21. На період дії цього Договору працівникам підприємства гарантується оплата праці згідно даного Договору за умови належного виконання останніми своїх посадових обов’язків.

6.2.22. Прийняті державою нові нормативні акти, що забезпечують більш високі, ніж передбачені цим Договором, гарантії та пільги, мають пріоритет перед відповідними положеннями цього Договору.

6.2.23. Виплачувати заробітну плату працівникам підприємства у національній валюті України – гривні, двічі на місяць: 

- за першу половину відпрацьованого місяця - до 22 числа поточного місяця;

- за другу половину відпрацьованого місяця - до 7 числа наступного за розрахунковим місяця.

6.2.24. Якщо строк виплати заробітної плати збігається із святковим, неробочим або вихідним днем, заробітна плата виплачується напередодні.

6.2.25. У разі затримки виплати заробітної плати надавати уповноваженим представникам Трудового колективу інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

6.2.26. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати.

6.2.27. Зберігати за відрядженим працівником середній заробіток за увесь час відрядження, у тому числі й за час перебування у дорозі. З метою відшкодування працівникам додаткових витрат, пов’язаних зі службовими відрядженнями, як усередині країни, так і за її межами, розмір добових встановлюється згідно розпорядження керівника підприємства про направлення у службове відрядження, але не може бути меншим, ніж встановлений законодавством. При відрядженнях за межі області водіям легкового автотранспорту за кожну добу на шляху додатково нараховується 4 години робочого часу.

6.3. Зобов’язання представників Трудового колективу:

6.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

6.3.2. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

6.3.3. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, виносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

6.3.4. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, в галузі, регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці на підприємстві.

6.3.5. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

 

VII. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві

7.1. Зобов’язання Адміністрації:

7.1.1. За погодженням з представниками Трудового колективу розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (Додаток №10 до Договору).

7.1.2. Щорічно, у термін до 15 жовтня поточного року, вживати заходів щодо підготовки приміщень структурних підрозділів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення протягом цього періоду стійкого температурного режиму у виробничих приміщеннях згідно встановлених норм.

7.1.3. При укладанні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

7.1.4. Згідно встановлених вимог проводити атестацію робочих місць за умовами праці та, за її результатами, вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.

7.1.5. Проводити періодичну експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель підприємства щодо їх безпечного використання.

7.1.6. Безоплатно забезпечувати працівників підприємства, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами згідно Додатку №11 до цього Договору.

7.1.7. Забезпечувати за рахунок  підприємства заміну або ремонт спецодягу і спецвзуття, непридатних для використання до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.

7.1.8. Забезпечувати за рахунок коштів підприємства утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

7.1.9. Забезпечити безоплатну видачу мила або інших миючих засобів працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, за встановленими нормами згідно Додатку №12 до цього Договору.

7.1.10. Здійснювати за рахунок коштів підприємства проведення обов’язкових  медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, осіб віком до 21 року, або таких, де є потреба у професійному доборі, водіїв автотранспортних засобів (інших машин і механізмів) та працівників, які мають дозвіл керівника на право управління транспортними засобами підприємства згідно Додатків №13 та №14 до цього Договору.

7.1.11. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами оглядів при укладанні трудових договорів та у подальшій трудовій діяльності працівників.

7.1.12. При своєчасному проходженні працівником медичного огляду зберігати за ним середній заробіток за час проходження медогляду.

7.1.13. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, та водіїв, які ухиляються від проходження передрейсового медичного огляду, з оформленням відповідних документів.

7.1.14. Організувати на прохання та за рахунок працівника, або за власною ініціативою, позачерговий медичний огляд, якщо працівник або Адміністрація вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

7.1.15. Переводити на іншу роботу працівників, які за станом здоров’я та згідно з медичними рекомендаціями (у відповідності з медичним висновком) потребують виконання легшої, ніж виконувана, роботи, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку, з оплатою праці згідно чинного законодавства. 

7.1.16. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювання.

7.1.17. Забезпечувати належне фінансування витрат з охорони праці підприємства, комплектування структурних підрозділів аптечками долікарської допомоги з необхідними медикаментами.

7.1.18. Створити спільну комісію з представників сторін за Договором з питань охорони праці та сприяти її роботі відповідно до положення про неї.

7.1.19. Проводити спільно з уповноваженими представниками Трудового колективу своєчасні розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань на підприємстві і аварій на виробництві, забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві органіційно-технічних заходів за кожним нещасним випадком.

7.1.20. Проводити щоквартально за участю уповноважених представників Трудового колективу аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві, за наслідками якого розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

7.1.22. Виплачувати за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу працівнику, який отримав не з своєї вини виробничу травму при виконанні ним трудових обов’язків, при втраті працездатності: до 1 місяця - 50% середньої заробітної плати; більше місяця - 100%.

7.1.21. Виплачувати за рахунок коштів  підприємства одноразову матеріальну допомогу родині (дружині, чоловіку, дітям, батькам) працівника, загиблого при виконанні ним трудових обов’язків на виробництві, в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством.

7.1.22. Створити для працівників, які отримали інвалідність на підприємстві умови праці для подальшого виконання ними трудових обов’язків відповідно до медичних висновків або організувати їх перенавчання, перекваліфікацію за рахунок підприємства.

7.1.23. Зберігати середню заробітну плату працівникові на період припинення виконання трудових обов’язків внаслідок виникнення виробничої ситуації, небезпечної для його (або працівників, які його оточують) життя чи здоров’я, навколишнього середовища за підтвердженням факту наявності такої ситуації спеціалістом з охорони праці підприємства за участю уповноваженого представника Трудового колективу, а, у разі виникнення конфлікту – відповідним державним органом нагляду за охороною праці за участю уповноваженого представника Трудового колективу. 

7.1.24. Відраховувати кошти до фонду охорони праці підприємства у розмірі 0,5% від фактичного обсягу реалізованих підприємством продукції та послуг за минулий рік, та спрямувати використання коштів фонду, за погодженням з уповноваженими представниками Трудового колективу виключно на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

7.1.25. Забезпечити відповідно до чинного законодавства здійснення загальнообов’язково-го державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

7.1.26. Організувати роботу кабінету з охорони праці підприємства та куточків з охорони праці в структурних підрозділах підприємства згідно з Типовим положенням.

7.1.27. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з охорони праці працівників підприємства, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі не рідше 1 разу на рік.

7.1.28. Забезпечити проведення за рахунок коштів підприємства навчання з питань охорони праці уповноважених представників Трудового колективу, членів комісії з питань охорони праці та керівників структурних підрозділів підприємства, надавати їм вільний від основної роботи час (16 годин на місяць) із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.

7.1.29. Проводити щомісячно дні охорони праці за участю уповноважених представників Трудового колективу.

7.1.30. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни без їх згоди, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до законодавства.

7.1.31. Не залучати неповнолітніх віком від 14 до 18 років до важких робіт із шкідливими, або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні відповідно до законодавства.

7.2. Зобов’язання працівників підприємства:

7.2.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

7.2.2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами охорони праці.

7.2.3. Проходити у встановленому порядку та строки попередній, періодичні та інші необхідні медичні огляди.

7.2.4. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі, особисто вживати посильних заходів, щодо їх запобігання та усунення.

7.2.5. Дбайливо та раціонально використовувати комунальне майно, не допускати його пошкодження та знищення.

7.3. Зобов’язання представників Трудового колективу:

7.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням Адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

7.3.2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити Адміністрації відповідні подання.

7.3.3. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

7.3.4. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від Адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах, на час, необхідний для усунення цієї загрози.

7.3.5.Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.

7.3.6. Брати участь у(в):

- розробці програм, положень, нормативно-правових документів, кошторису з питань охорони праці на підприємстві;

- організації навчання працюючих з питань охорони праці;

- проведенні загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- проведенні атестації робочих місць (за її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій тощо);

- розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок з працівниками підприємства, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях;

- проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

 

VІІІ. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ

 

8.1. Домовленість Адміністрації і Трудового колективу 

Сторони домовились спільно формувати, розподіляти і використовувати кошти на соціальні та культурно-масові заходи виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства відповідно до затвердженого кошторису.

8.2. Додаткові соціальні пільги і гарантії

За згодою Сторін Договору встановлюються такі додаткові соціальні пільги і гарантії:

8.2.1. Виділення коштів на соціальні та культурно-масові заходи згідно кошторису у розмірах згідно Додатку №15 до Договору.

8.2.2. Надання матеріальної допомоги працівникам підприємства згідно Додатку №9 до Договору за рахунок прибутку підприємства.

8.2.3. Надання матеріальної допомоги працівникам на оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки у розмірі місячного посадового окладу (тарифної ставки) за рахунок фонду оплати праці згідно Додатку №9 до Договору. 

8.2.4. Надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів (обстежень), одержання медичної допомоги, вирішення необхідних житлово-побутових питань без проведення будь-яких відрахувань із заробітної плати або застосування інших санкцій, але не більше 3 годин на день.

8.2.5. Сприяти формуванню Трудового колективу як цілісного суб’єкта трудових відносин.

8.3. Зобов’язання Адміністрації: 

8.3.1. Створити належні умови для діяльності на підприємстві комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.

8.3.2. Забезпечити належне зберігання архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.

8.3.3. Виділити та облаштувати кімнати (приміщення) для відпочинку та харчування.

8.3.4. Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

8.3.5. Не впроваджувати без попередньої згоди на це уповноважених представників Трудового колективу заходів, які стосуються соціальних пільг та гарантій працівників підприємства в сторону їх погіршення.

8.3.6. Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників вирішувати виключно за погодженням з уповноваженими представниками Трудового колективу.

8.3.7. За поданням уповноважених представників Трудового колективу розглядати питання забезпечення повної зайнятості працівників з метою заміщення вакантних посад.

 

 

8.4. Зобов’язання представників Трудового колективу:

8.4.1. Контролювати цільове використання коштів, виділених Адміністрацією на проведення культурно-масових заходів.

8.4.2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою на підприємстві страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням чи похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

8.4.3. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.

8.4.4. За результатами перевірок складати відповідні акти, доводити їх до відома Адміністрації та, у разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків.

8.4.10. Ознайомлювати членів Трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну і методичну допомогу з питань соціального захисту.

8.4.11. Здійснювати правовий захист робітників у разі невиплати заробітної плати та порушення їх трудових прав.

8.4.12. Забезпечувати надання працівникам підприємства безоплатних консультацій з залученням спеціалістів підприємства за напрямками з питань праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування тощо.

8.4.13. Забезпечувати за особистими заявами працівників надання матеріальної допомоги на лікування та в інших випадках, що підтверджуються документально (медичні виписки, чеки на придбання ліків тощо).

 

ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Повноваження представників Трудового колективу

Адміністрація визнає представників Трудового колективу, визначених у підпункті 1.2.2 Договору, уповноваженими представляти інтереси працівників підприємства і зобов’язується погоджувати накази та інші локальні нормативні акти підприємства з уповноваженим представником Трудового колективу, визначеним підпунктом 1.2.3 цього Договору.

9.2. Зобов’язання Адміністрації:

9.2.1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності уповноважених представників Трудового колективу, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в їх діяльність, обмеження прав трудового колективу або перешкоджання їх діяльності під час реалізації делегованих їм повноважень Трудовим колективом.

9.2.2. Надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням для забезпечення діяльності представників Трудового колективу, проведення зборів працівників підприємства тощо.

9.2.3. Забезпечувати представникам Трудового колективу можливість розміщувати у приміщеннях і на території підприємства інформацію, пов’язану з реалізацією їх повноважень.

9.2.4. Не застосовувати до працівників підприємства дисциплінарних стягнень без погодження з представниками Трудового колективу.

9.2.5. Забезпечувати представникам Трудового колективу підприємства можливість безперешкодно відвідувати та оглядати робочі місця на підприємстві, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.

9.2.6. Розглядати протягом семи днів вимоги і подання Трудового колективу щодо усунення порушень законодавства про працю та цього Договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

9.2.7. У тижневий термін надавати на вимогу Трудового колективу відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання Договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.

9.2.8. Надавати Трудовому колективу можливість перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні, культурні та інші заходи.

9.2.9. Забезпечити участь Трудового колективу в підготуванні змін і доповнень до Статуту підприємства, цього Договору, обов’язковий розгляд його пропозицій.

9.2.10. Створити на підприємстві Комісію по трудовим спорам згідно з Додатком №16 до цього Договору. 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО НЕВИКОНАННЯ

 

10.1. Контроль за виконанням Договору 

10.1.1. Контроль за виконанням даного Договору здійснюється безпосередньо Сторонами Договору, та, після обміну інформацією, стан виконання його положень розглядається у І кварталі кожного календарного року (за минулий рік) на засіданнях спільної робочої комісії Сторін Договору.

10.1.2. Контроль за виконанням цього Договору також можуть здійснювати члени Трудового колективу, які, у разі виявлення порушень, звертаються безпосередньо до осіб, які є Сторонами Договору.

10.2. Відповідальність за невиконання Договору 

10.2.1. Сторони Договору несуть відповідальність за реалізацію відповідних пунктів цього Договору.

10.2.2. За порушення чи невиконання положень цього Договору, ухилення від участі в переговорах, за ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін Договору несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні порушення і Законом України «Про колективні договори і угоди».

10.3. Право Трудового колективу

У разі невиконання керівником підприємства зобов’язань за Договором, Трудовий колектив має право порушити перед власником або уповноваженим ним органом питання про дострокове розірвання контракту з ним.

 

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Сторони домовились:

11.1.1. спірні питання та проблемні ситуації, що виникають під час реалізації цього Договору, вирішувати шляхом проведення консультацій та переговорів;

11.1.2. жодна із Сторін Договору у період його дії не може припинити виконання взятих на себе зобов’язань за ним;

11.1.3. зміни та доповнення до Договору можуть вноситись за спільною домовленістю Сторін Договору, але вони не повинні погіршувати умови праці, трудові та соціальні гарантії, передбачені законодавством України та цим Договором;

11.1.4. Сторона, яка отримала письмові пропозиції про внесення змін до цього Договору, зобов’язується розпочати переговори не пізніше ніж у 7-денний строк з моменту отримання пропозицій;

11.1.5. зміни та доповнення до цього Договору протягом терміну його дії вносяться за взаємною згодою Сторін Договору після проведення відповідних консультацій та оформляються письмово.

11.2. Сторони Договору зобов’язуються після підписання цього Договору забезпечити його повідомну реєстрацію відповідно до статті 15 КЗпП України та Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115.  

11.3. Положення цього Договору набирають чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діють протягом п’яти років, але, у всякому випадку, до укладення нового Договору або внесення змін чи доповнень до діючого. Сторони починають переговори по укладенню нового колективного договору на наступний період не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну дії даного Договору.

11.4. У випадку зміни складу (в т.ч. уповноважених осіб, які підписали Договір при його укладенні), структури і найменування підприємства, даний Договір не тягне за собою його переукладення протягом терміну дії, а у випадку реорганізації підприємства - він може бути переглянутий за згодою Сторін.

11.5. У випадку зміни власника підприємства дія Договору зберігається не більше одного року. У цей період Сторони повинні почати переговори про укладання нового колективного договору.

11.6. У разі ліквідації підприємства цей Договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

11.7. Трудові спори розглядаються комісією по трудових спорах згідно Додатку №18 до Договору у порядку, встановленому главою XV КЗпП України. 

11.8. Сторони, що підписали даний Договір, щорічно, не пізніше 20 грудня поточного року, звітують про його виконання на загальних зборах Трудового колективу.

11.9. Даний Договір укладений та підписаний у чотирьох автентичних примірниках по одному для кожної із Сторін – 1-й у Адміністрації, 2-й в уповноважених представників Трудового колективу, та 3-й в органі управління майном підприємства (Вовчанській міській раді), 4-й в Управління соціального захисту населення Вовчанської районної державної адміністрації.

11.10. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

Додаток №1

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «Вовчанськ» 

___________________ Ю.О.Дедещенко                        «___» ________201__ р.

 

 

ПРИЙНЯТІ

Загальними зборами Трудового коллективу              КП «Вовчанськ»

Протокол №____ від «___» ___________ 201__ р.

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Комунального підприємства «Вовчанськ»

 

 1. Загальні положення

1.1. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) Комунального підприємства «Вовчанськ» (далі – КП «Вовчанськ», підприємство) розроблені відповідно до чинного трудового законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності і ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.2.   Трудова дисципліна забезпечується створенням керівництвом підприємства організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за добросовісну працю.

1.3.   До працівників, які порушують трудову дисципліну, застосовуються дисциплінарні стягнення.

1.4.   Правила є обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства.

1.5.   Питання, пов’язані з виконанням Правил, регулюються керівництвом підприємства.

 

 1. Порядок прийому, переведення і звільнення працівників

2.1.   Працівники підприємства реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

2.2.   Згідно Статуту КП «Вовчанськ» право прийому працівників, їх переведення і звільнення має директор підприємства за погодженням з керівником структурного підрозділу.

2.3.   При прийомі на роботу особа, що приймається на роботу, подає інспектору з кадрів:

 • заяву про прийом на роботу на ім’я директора або особи, яка його заміщує;
 • паспорт;
 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
 • військовий квиток (для звільнених з лав Збройних Сил України і інших військових формувань, сформованих відповідно до чинного законодавства);
 • свідоцтво про обов’язкове соціальне страхування (за наявності);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • фотографії (2 шт.);
 • диплом або інший документ про отриману освіту або професійну підготовку.

Прийом на роботу без надання вказаних документів не здійснюється.

2.4.   Під час вступу на роботу співробітник повинен бути ознайомлений під підпис з:

 • колективним договором; 
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадовою інструкцією;
 • пройденим інструктажем по охороні праці і техніці безпеки;
 • іншими документами, передбаченими чинним законодавством.

2.5.   Прийом на роботу оформляється наказом директора підприємства або особи, яка його заміщує, і оголошується працівнику під розпис. В наказі повинні бути вказані назва посади або професії, умови оплати.

2.6.   З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, при прийомі на роботу угодою сторін може бути встановлений термін випробування. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

2.7.   Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.8.  Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.  Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, керівник підприємства протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.8.   На всіх працівників КП «Вовчанськ», що пропрацювали відповідно до виданого наказу про прийом на роботу понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що поступили на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше за п’ятиденний термін після зарахування на роботу.

2.9.   Переведення працівника на іншу роботу (посада, підрозділ) в межах  підприємства, на інше підприємство, в іншу місцевість разом з підприємством проводиться відповідно до чинного законодавства. Переведення оформляється наказом директора підприємства або особи, яка його заміщує.

2.10. Припинення трудового договору здійснюється тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.11. За ініціативою працівника припинення трудового договору відбувається відповідно до статей 38 і 39 КЗпП України. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво за 14 календарних днів, заявою на ім’я директора підприємства або особи, яка його заміщує.

2.12. У разі припинення трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник може бути звільнений в день написання заяви.

2.13. Строковий трудовий договір припиняється достроково за ініціативою працівника у разі хвороби або інвалідності, які заважають виконанню роботи згідно трудового договору, а також у разі порушення керівництвом підприємства законодавства про працю або умов трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.14. Припинення трудового договору за ініціативою керівника або особи, яка його заміщує, може бути здійснено на підставі статті 40 і 41 КЗпП України.

2.15. Працівнику, що звільняється, надається час, необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з всіма структурними підрозділами підприємства. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються за актом прийманя-передачі, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

2.16. Припинення дії трудового договору оформляється наказом директора підприємства або особи, яка його заміщує, що доводиться до відома працівника під розпис.

2.17. День звільнення є останнім днем роботи. Працівник, що звільняється, зобов’язаний представити в цей день обхідний лист встановленого зразка, який свідчить про те, що він передав у встановленому порядку справи та матеріальні цінності, а уповноважена особа підприємства зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і здійснити остаточний розрахунок. У день звільнення працівнику видається трудова книжка та проводиться повний розрахунок.

 

 1. Основні обов’язки працівників КП «Вовчанськ»

3.1.   Працівники підприємства зобов’язані:

3.1.1.  Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і підготуватися до виконання своїх трудових обов’язків.

3.1.2.  Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого на підприємстві.

3.1.3.  Виконувати своєчасно і в повному об’ємі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт.

3.1.4.  Виконувати накази та розпорядження керівника підприємства, керівників структурних підрозділів, внутрішні положення, інструкції та інші локальні нормативні акти підприємства.

3.1.5.  Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами і інструкціями.

3.1.6.  Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або утруднюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це керівництво підприємства.

3.1.7.  Раціонально використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна підприємства, ефективно використовувати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.

3.1.8.  Дотримуватися встановленого порядку зберігання конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів.

3.1.9.  Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок.

3.1.10.  Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях.

3.1.11.  Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

 

 1. Основні обов’язки КП «Вовчанськ» по відношенню до працівників

4.1. Підприємство по відношенню до працівників зобов’язано:

4.1.1.  Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, забезпечити безпечні умови праці.

4.1.2.  Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними ресурсами, інструментами і устаткуванням, комп’ютерною та іншою оргтехнікою.

4.1.3.  Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму працівників.

4.1.4.  Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі.

4.1.5.  Забезпечувати систематичне підвищення ділової (професійної) кваліфікації працівників і рівня їх знань.

4.1.6.  Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати та перевіряти своєчасність і точність їх виконання.

4.1.7.  Забезпечувати матеріальну зацікавленість в результатах їх праці та загальних підсумках роботи.

4.1.8.  Вчасно здійснювати оплату праці працівникам.

4.1.9.  Контролювати суворе дотримання трудової дисципліни.

4.1.10.  Застосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.

4.1.11.  Застосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі показники в роботі.

4.1.12.  Організовувати облік робочого часу.

4.1.13.  Дотримувати вимог трудового законодавства України та Колективного договору для регулювання соціально-трудових питань на підприємстві.

 

 

 1. Робочий час і час відпочинку

5.1. Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників підприємства не може перевищувати 40 годин в тиждень. Зважаючи на специфіку роботи підприємства допускається встановлення особливих графіків роботи деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що встановлюється директором підприємства за погодженням з працівниками.

5.2. Для працівників встановлюється наступний режим роботи підприємства:

5.2.1. Адміністративно-управлінський персонал; відділ збуту (служба по роботі зі споживачами), відділ внутрішньогосподарського контролю:

            понеділок-четвер:

 • початок робочого дня о 8 год. 00 хв.
 • кінець робочого дня о 17 год. 00 хв.

п’ятниця:

 • початок робочого дня о 8 год. 00 хв.
 • кінець робочого дня о 16 год. 00 хв.

перерва на відпочинок і харчування з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

     вихідні дні - субота, неділя.

5.2.2. Загальногосподарський персонал; відділ експлуатації водопровідної мережі; відділ надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод; відділ ритуальних послуг; виробничий відділ; відділ з організації роботи по захороненню ТПВ та рідких побутових відходів; відділ з озеленення; відділ благоустрою міста; відділ з обслуговування та ремонту міських доріг та тротуарів:

            понеділок-четвер:

 • початок робочого дня о 7 год. 00 хв.
 • кінець робочого дня о 16 год. 00 хв.

п’ятниця:

 • початок робочого дня о 7 год. 00 хв.
 • кінець робочого дня о 15 год. 00 хв.

перерва на відпочинок і харчування з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.

     вихідні дні - субота, неділя.

Робочі та вихідні дні для вантажників (сміття) та водіїв автотранспортних засобів, визначати за щомісячним графіком, затвердженим керівником підприємства, із збереженням встановленої Договором нормативної тривалості робочого часу за тиждень.

5.2.3. Насосна станція (водопостачання) та каналізаційно-насосна станція (водовідведення) згідно щомісячних графіків змін, затверджених керівником підприємства:

1 зміна

 • початок робочого дня о 8 год. 00 хв.;
 • кінець робочого дня о 20 год. 00 хв.;

2 зміна

 • початок робочого дня о 20 год. 00 хв.;
 • кінець робочого дня о 8 год. 00 хв. (наступного дня);

перерва на відпочинок і харчування тривалістю 1 година протягом робочого часу без права залишати робоче місце

5.2.4. Сторожі (згідно щомісячних графіків змін, затверджених керівником підприємства):

понеділок-четвер:

 • початок робочого дня о 16 год. 00 хв.;
 • кінець робочого дня о 8 год. 00 хв. (наступного дня);

п’ятниця:

 • початок робочого дня о 15 год. 00 хв.;
 • кінець робочого дня о 8 год. 00 хв. (наступного дня);

вихідні та святкові дні:

 • початок робочого дня о 8 год. 00 хв.
 • кінець робочого дня о 8 год. 00 хв. (наступного дня)

перерва на відпочинок і харчування тривалістю 1 година протягом робочого часу без права залишати робоче місце.

5.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (окрім працівників із скороченою тривалістю робочого часу). У випадках, коли неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не скорочується.

5.4. У зв’язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути змінений на підставі наказу директора підприємства з обов’язковим попередженням про це працівників.

5.5. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі.

5.6. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий  день з визначенням тривалості, режиму роботи і оплати праці пропорційно відпрацьованому часу.

5.7. Працівникам підприємства щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 календарні дні, інвалідам 3 групи – 26 календарних днів, інвалідам 1 та 2 групи – 30 календарних днів, працівникам у віці до 18 років – 31 календарний день.

5.8. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується директором підприємства за погодженням уповноважених представників Трудового колективу. При складанні графіка враховуються інтереси підприємства, особисті інтереси працівників і можливості для відпочинку.

5.9. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених законодавством, та за угодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за угодою між працівником і керівником.

5.10. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.

5.11. За рішенням директора підприємства працівник може бути відкликаний з відпустки, за його згодою, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.12. За сімейними обставинами працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік.

5.13. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до чинного законодавства України та Колективного договору.

 

 1. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення ефективності та якості роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговування, тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі до працівників підприємства можуть застосовуватися наступні заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження грамотою;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком.

6.2. Заохочення оголошуються наказом директора та доводяться до відома всього Трудового колективу.

6.3. Працівники, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі.

 

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної і виробничої дисципліни, у тому числі за:

 • систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами;
 • прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП України);
 • появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст.40 КЗпП України);
 • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 • здійснення на робочому місці крадіжки (у тому числі дрібної) майна підприємства;
 • перевищення службових повноважень.

7.2. За кожне порушення трудової дисципліни, до працівника може бути застосований тільки один вид стягнення: догана або звільнення.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.4. До порушників трудової, технологічної і виробничої дисципліни можуть також застосовуватися заходи впливу, які не є стягненнями, такі як: позбавлення премії або її частини, позбавлення винагороди за наслідками роботи підприємства за рік, перенесення часу надання щорічної відпустки. 

7.5. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою причин його застосування в триденний термін доводиться до відома працівника, до якого застосувалося стягнення, під його особистий підпис. 

7.6. Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості його відповідальності за іншими видами юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, матеріальної (ч.З ст.130 КЗпП). Крім цих видів юридичної відповідальності до працівника можуть бути одночасно застосовані й негативні заходи впливу.

7.7. Дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення терміну його дії наказом директора підприємства або особи, яка його заміщує, за власною ініціативою, за клопотанням керівника структурного підрозділу або Трудового колективу, якщо підданий дисциплінарному стягненню не вчинив нової провини і проявив себе як добросовісний працівник.

7.8. Дисциплінарні стягнення до трудової книжки не заносяться.

7.9. Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

Додаток №2

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

Перелік професій і посад

з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

 

Найменування професії, посади

Тривалість відпустки, календарних днів

Директор

6

Головний інженер, головний бухгалтер, головний економіст, головний юрисконсульт

6

Начальник відділу експлуатації водопровідної мережі; начальник відділу  надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод; начальник відділу збуту (служба по роботі зі споживачами); начальник відділу з організації роботи по захороненню та вивозу ТПВ та рідких побутових відходів; начальник відділу з обслуговування та ремонту міських доріг та тротуарів; начальник відділу благоустрою; механік; інженер-енергетик

4

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

ПЕРЕЛІК

професій безперервного циклу виробництва, працівники яких за умовами виробництва не мають права відлучатися з робочого місця:

 

 1. Машиніст насосних установок очисних споруд.
 2. Машиніст насосних установок каналізаційно-насосної станції.
 3. Машиніст насосних установок експлуатації водопровідної мережі.
 4. Оператор диспетчерської служби.
 5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 6. Сторож.

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

Додаток №4

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

Коефіцієнти співвідношень

розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва

 

№ з/п

Найменування посад

Коефіцієнт співвідношення

Адміністративно-управлінський персонал

1

Директор підприємства

Згідно контракту

2

Головний інженер

3.18

3

Головний бухгалтер

3.05

4

Головний економіст

2.89

5

Головний юрисконсульт

2.89

6

Економіст

2

7

Юрист

2

8

Бухгалтер

1.89

9

Інспектор з кадрів

1.89

10

Інженер з охорони праці

1.96

11

Секретар

1.32

Загальногосподарський персонал

12

Механік

2.23

13

Слюсар

1.69

14

Водій навантажувача

1.74

15

Тракторист

1.74

16

Машиніст екскаватора

1.74

17

Водій автотранспортних засобів

1.74

18

Водій автотранспортних засобів (спец. автотранспорту)

1.74

19

Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля )

1.68

20

Інженер енергетик

2.23

21

Токар

1.45

22

Електрогазозварник

1.88

23

Програміст бази даних

1.96

24

Комірник

1.2

25

Сестра медична

1

26

Інженер-лаборант

1.87

27

Лаборант хім. аналізу

1.32

28

Технік з метрології

1

Відділ експлуатації водопровідної мережі

29

Начальник відділу

2.25

30

Слюсар аварійно-

відновлювальних робіт

1.84

31

Слюсар-ремонтник

1.69

Відділ надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод

32

Начальник відділу

2.25

33

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

1.84

34

Слюсар-ремонтник каналізаційно-насосної станції

1.69

Відділ з організації роботи по захороненню ТПВ та рідких побутових відходів

35

Начальник відділу

2.25

36

Контролер-приймальник

1

37

Вантажник

1.25

38

Двірник

1.2

Відділ збуту (служба по роботі зі споживачами)

39

Начальник відділу збуту (маркетингу)

2.25

40

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

1.89

41

Контролер водопровідного господарства

1.63

42

Обліковець

1.63

43

Кур’єр

1

44

Інспектор

1.94

Відділ з озеленення

45

Майстер зеленого господарства

2.25

46

Озеленювач

1.15

Відділ з обслуговування та ремонту міських доріг та тротуарів

47

Начальник

2.25

48

Робітник з благоустрою міста

1.2

Виробничий відділ

49

Начальник виробничого відділу

2.25

50

Робітник

1.35

Відділ благоустрою міста

51

Начальник відділу

2.25

52

Робітник з благоустрою міста

1.2

Відділ по утриманню об’єктів комунального майна

53

Начальник відділу

2.25

54

Сторож

1

55

Прибиральник службових приміщень

1

56

Адміністратор

1.09

57

Завідувач господарства

1.09

Відділ ритуальних послуг

58

Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.)

2.25

59

Доглядач кладовища (колумбарію)

1

Відділ внутрішньогосподарського контролю

60

Начальник відділу

2.25

61

Контролер-ревізор

2

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

Додаток №5

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

 

ЄДИНА СІТКА

міжрозрядних тарифних коефіцієнтів робітників

Розряди

I

II

III

IV

V

VI

1.0

1.08

1.20

1.35

1.54

1.80

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

Додаток №6

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

П Е Р Е Л І К

ДОПЛАТ І НАДБАВОК ДО ТАРИФНИХ СТАВОК І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

 

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ

За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються  наявністю  одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу робіт

Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками та окладами, які могли б виплачувавтися за умовами нормативної чисельності  працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

До 100  % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці (на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці)

За роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12% тарифної ставки (окладу); за роботу у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 16, 20 та 24% тарифної ставки (окладу) залежно від розрядів та категорій (таблиця 1)

За інтенсивність праці робітників

До 12% тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час

За роботу в вечірній час (з 18.00 до 22.00 години)

10% годинної  тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00)

20% годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді:

- до 10 осіб - 25% від розміру місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру;

- більше 10 осіб - до 35 % від розміру місячної тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру

За ненормований робочий день водіям автомобілів

Водія легкових автомобілів у розмірі до 25% встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм

За керівництво практикою

Керівникам практики підприємства у розмірі 10% посадового окладу

НАДБАВКИ

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям 2-го класу - 10%;

1-го класу - 25% 

встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм

За високі досягнення у праці (високий професійний досвід, високі результати роботи,

ініціативність, своєчасне і якісне виконання посадових

обов’язків)

до 50% посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50% посадового окладу

 

Таблиця 1

Розміри доплат працівникам

за роботу у важких і шкідливих або особливо важких і шкідливих умовах праці

залежно від розрядів та категорій

 

Розряди/категорії

Без розряду, 1-2 розряд, молодший спеціаліст (фахівець, професіонал, технічний службовець)

3-4 розряд,  спеціаліст (майстер, фахівець, професіонал, технічний службовець)

5 івище розряд, провідний, старший спеціаліст (майстер, фахівець, професіонал, технічний службовець) та керівний склад працівників

За роботу у важких і шкідливих умовах праці

12%

8%

4%

За роботу в особливо важких і шкідливих умовах праці

24%

20%

16%

 

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

Додаток №7

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

 

 

Список професій працівників,

яким установлюються доплати за роботу в нічний та вечірній час

 

 1. Машиніст насосних установок очисних споруд
 2. Машиніст насосних установок КНС
 3. Машиніст насосних установок водопровідної мережі
 4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 5. Сторож
 6. Оператор диспетчерської служби

                                                                                                         

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

Додаток №8

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

П О Л ОЖ Е Н Н Я

про преміювання працівників КП «Вовчанськ» 

за виконання техніко-економічних показників

 

 1. 1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників КП «Вовчанськ» за виконання техніко-економічних показників (далі - Положення) розроблене з метою забезпечення економічної ефективності діяльності КП «Вовчанськ», зацікавленості усього персоналу у кінцевих результатах роботи підприємства.

1.2. Основними показниками преміювання є:

- виконання договірних зобов’язань по наданню споживачам послуг;

- забезпечення необхідної якості продукції та послуг;

- показник надходження коштів за надані послуги;

- дотримання нормативних об’ємів втрат питної води.

1.3. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників КП «Вовчанськ».

1.4. Преміювання працівників здійснюється за умови виконання підприємством показників, зазначених у п.1.2, з урахуванням трудового вкладу кожного працівника виходячи з фінансово-економічних можливостей підприємства.

1.5. Премія виплачується працівникам за виробничі результати за підсумками роботи підприємства за місяць (квартал, рік) з обліком техніко-економічних показників та при виконанні кожним працівником своїх посадових обов’язків в межах фонду оплати праці.

1.6. Премія розраховується у відсотках до посадового окладу чи тарифної ставки в розмірі до 100% та визначається наказом по підприємству.

1.7. Структурним підрозділам підприємства (відділам, службам) та окремим працівникам, які винні в погіршенні якості продукції або послуг, порушенні норм та вимог охорони праці та техніки безпеки, технологічної дисципліни та інших виробничих упущеннях знижується розмір премії повністю або частково за рішенням керівників структурних підрозділів.

1.8. Керівнику підприємства надається право:

- позбавляти працівників, винних в серйозних виробничих упущеннях, премії повністю або частково;

- заохочувати окремих працівників за особливі виробничі успіхи за узгодженням з представниками Трудового колективу .

1.9. Сума премії, не нарахована у звітному місяці через брак коштів, може бути нарахована і виплачена у наступних звітних періодах.

1.10. Премія розраховується у місяці наступному за звітним.

 

 1. Порядок розрахунку премії за виконання основних показників преміювання

2.1. Розмір премії за виробничі результати встановлюється керівником підприємства за узгодженням з представниками Трудового колективу і залежить від підсумків роботи підприємства за звітний період.

2.2. Працівникам, прийнятим на роботу і не відпрацювавшим повний місяць, премія за відпрацьований час в даному місяці не нараховується.

2.3. Працівники, які відпрацювали неповний місяць у зв’язку з призовом на службу до ЗС України, переведенням на іншу роботу, заліком до навчального закладу, з виходом на пенсію та іншим поважним причинам, нарахування премії проводиться за фактично відпрацьований в даному місяці час.

2.4. Премія за виробничі результати не виплачується:

- сумісникам;

- працівникам, звільненим за порушення трудової та виробничої дисципліни;

- тимчасовим працівникам;

- учням, прийнятим на підприємство для проходження виробничої практики.

2.5. Підставою для виплати премії працівникам підприємства є дані бухгалтерського та статистичного звітів, дані оперативного обліку.

2.6. Оцінка виконання місячних показників преміювання здійснюється зростаючим підсумком з початку року.

2.7. Премія працівникам нараховується на місячний посадовий оклад (погодинну тарифну ставку з розрахунком на місяць).

2.8. Оплата за надурочні та вихідні дні (часи) при обчисленні премії зараховується в одинарному розмірі.

 

 1. Перелік виробничих недоліків і порушень трудової дисципліни,

за які розмір премії знижується або премія не нараховується.

3.1. Працівникам знижується розмір премії до 100 % в тому розрахунковому періоді, в якому ними допущені такі порушення дисципліни:

3.1.1. порушення правил безпечної експлуатації споруд та об’єктів водопостачання, водовідведення,технічної експлуатації механічного обладнання та електроустановок, правил пожежної безпеки, правил охорони праці, техніки безпеки;

3.1.2. порушення виконавчої та трудової дисципліни, в т.ч. прогул, присутність на роботі в нетверезому стані тощо;

3.1.3. виникнення аварії, передаварійної ситуації або відмови обладнання з вини обслуговуючого персоналу;

3.1.4. нездача в установлені строки іспитів з правил технічної експлуатації (ПТЕ) та охорони праці без поважних причин;

3.1.5. надання помилкової, необ’єктивної або недостовірної інформації керівництву та іншим посадовим особам;

3.1.6. порушення вимог інструкцій при прийомі і здачі зміни, внаслідок чого не були своєчасно виявлені і усунені дефекти та пошкодження в устаткуванні;

3.1.7. порушення заданого режиму роботи устаткування з вини працівника;

3.1.8. невиконання або неякісне виконання планових завдань;

3.1.9. невиконання службових (посадових) обов’язків;

3.1.10. порушення порядку зберігання устаткування, матеріалів, інструментів, запасних частин, механізмів, документації, що призвели до псування або розкрадання;

3.1.11. допущення дорожньо-транспортних пригод з вини водія;

3.1.12. порушення порядку використання та зберігання засобів індивідуального та колективного захисту;

3.1.13. приховування фактів розкрадання майна підприємства;

3.1.14. відсутність контролю за роботою підпорядкованого персоналу;

3.1.15. розкрадання майна підприємства.

3.2. У разі притягнення працівників підприємства до адміністративної або кримінальної відповідальності за вчинені правовопорушення чи застосування до них мір громадського впливу, такі працівники повністю позбавляються премії в тому розрахунковому періоді, в якому здійснено порушення, або стало про це відомо.

3.3. Повне позбавлення або зниження розміру нарахованої премії (рівно як і збільшення розміру премії окремим працівникам) провадиться за узгодженням з представниками Трудового колективу та оформляється наказом по підприємству з обов’язковим зазначенням причин, і проводиться тільки за той розрахунковий період, в якому допущений недолік в роботі або надійшло повідомлення про це.

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

Додаток №9

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

П О Р Я Д О К

надання матеріальної допомоги

 

№ з/п

Перелік випадків

та види матеріальної допомоги

Підстави надання та розміри

матеріальної допомоги

1

Матеріальна допомога на поховання сім’ї працівника (у випадку смерті працівника)

пп. «б» пп.165.1.22 ПКУ

2

Матеріальна допомога на поховання (у випадку смерті родичів працівника:  дружини/чоловіка, дітей, батьків)

1000,00 грн.

пп.3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати №5

3

Матеріальна допомога у зв’язку з народженням дитини

1000,00 грн.

пп.3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати №5

4

Матеріальна допомога у зв’язку із вступом до шлюбу

1000,00 грн.

пп.3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати №5

5

Матеріальна допомога на лікування та медичне обслуговування

пп.165.1.19 ПКУ

6

Матеріальна допомога на оздоровлення

пп.2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати №5

                           

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

Додаток №10

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ                                                                                                                                  по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, попередження наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій                                                                                                               на 2017 рік

з/п

Заходи з охорони праці

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Витрати, грн.

план

факт

1

Забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту

Напротязі року

Керівники структурних підрозділів

40700,00

 

2

Придбати літературу з охорони праці та наочні посібники

Напротязі року

Інженер з охорони праці

200,00

 

3

Провести навчання працівників з охорони праці

Напротязі року

Керівники структурних підрозділів

2400,00

 

4

Придбання електроізолюючих захисних засобів та ремонт

ІV квартал 2017 року

Інженер-енергетик

3500,00

 

5

Утеплення вікон та дверей в приміщеннях

ІІІ квартал щорічно

Керівники структурних підрозділів

89860,00

 

6

Забезпечити милом працівників, робота яких пов’язана з забрудненням рук

Напротязі року

Керівники структурних підрозділів

1000,00

 

7

Забезпечити підрозділи аптечками першої медичної допомоги  та їх оновлення

2 рази на рік

Сестра медична

10000,00

 

8

Придбання та перезарядка існуючих вогнегасників ОПУ-5

1 раз на 2 роки

Відповідальна особа згідно наказу

1500,00

 

9

Проведення періодичних медичних оглядів працівників

Згідно графіків

Інспектор з кадрів

7200,00

 

10

Замір опору та ізоляції електро-провідникового обладнання

Напротязі року

Інженер-енергетик

5000,00

 

 

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 


 

 

Додаток №11

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

СПИСОК

професій і посад працівників КП «Вовчанськ», яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

№ з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк
 носіння

 
(місяці)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

1210.1

1229.7

1222.22

 

 

1222.22

 

 

 

1222.22

 

 

 

 

1222.22

 

 

 

1222.22

 

1222.22

Директор

Головний інженер

Начальник відділу експлуатації водопровідної мережі

Начальник відділу надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод

Начальник відділу з організації роботи по захороненню ТПВ та рідких побутових відходів

Начальник відділу з обслуговування та ремонту міських доріг та тротуарів

Начальник виробничого відділу

Начальник відділу благоустрою міста

Костюм

ЗМи

24

За умови здійснення контролю на виробничих об’єктах

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

ЗМиВ

24

Рукавички

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

24

2

7212

Електрогазозварник

Костюм зварника

ТиТоТр

12

 

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ТрТпСм

12

Рукавиці з крагами

ТиТоТр

до зносу

Рукавиці

МиМп

1

Щиток захисний електрозварника

 

до зносу

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Пояс запобіжний

 

черговий

Пояс рятувальний

 

черговий

Плащ з капюшоном

Вн

36

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

36

Рукавички

Тхп

6

3

2149.2

 

Інженер-лаборант

 

Костюм

ЗМи

24

За умови виконання робіт з експлуатації водопроводу, каналізації, ліквідації витоків та аварій

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

ЗМиВ

24

Рукавички

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

4

7136

Контролер водопровідного господарства

Костюм

ЗМи

12

 

Під час виконання робіт у сирих приміщеннях додатково:

 

 

Чоботи

ВСм

24

Рукавички

ЗМиВн

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

5

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат

ЗМи

12

 

Берет

З

24

Туфлі

ВМиСм

24

Фартух з нагрудником

ВнК50Ми

черговий

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Рукавички

ВнК50Ми

до зносу

Респіратор газопилозахисний

 

до зносу

6

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм

ЗМи

24

 

Напівчеревики

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

Каска захисна

 

чергова

Підшоломник

ЗМи

36

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

 

 

Чоботи

МиМпВ

чергові

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

7

2143.2

Інженер-енергетик

Костюм

ЗМи

24

 

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

черговий

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

8

3119

Технік з метрології

Костюм

ЗМи

12

 

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МиМпНм

2

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Респіратор протигазовий

 

до зносу

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Жилет сигнальний

Со

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

9

1239

Завідувач господарства

Костюм

ЗМи

24

 

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

Черевики

ЗМиМп

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

10

9411

Комірник

Костюм

ЗМи

18

 

Кепка

ЗМи

24

Черевики

МиМпМун15

18

Рукавиці

МиМп

3

На зовнішніх роботах взимку  додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

11

1221.2

Майстер зеленого господарства

Костюм

ЗМи

12

 

Черевики

ЗМп

24

Чоботи

В

до зносу

Рукавиці

Мп

2

Плащ з капюшоном

Вн

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

ТнТхп

24

12

6113

Озеленювач

Костюм

ЗМи

24

 

Кепка

З

24

Напівчеревики

ЗМп

24

Чоботи

В

до зносу

Рукавиці

Мп

1

Жилет сигнальний

Со

до зносу

Плащ з капюшоном

Вн

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тн

12

13

1228

Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.)

Костюм

ЗМи

24

 

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

12

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

14

5143

Доглядач кладовища (колумбарію)

Костюм

ЗМи

24

 

Черевики

ЗМи

24

Чоботи

В

24

Рукавиці

Мп

4

Плащ з капюшоном

Вн

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тн Тхп

12

15

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

ЗМиВу

12

 

Берет

ЗМи

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиВу

2

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

 

 

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМиСм

12

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Навушники протишумові

 

до зносу

Окуляри захисні закриті

 

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

ТнвМи

36

Рукавички

ТхпМи

24

16

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування елекроустаткування

Костюм

ЗМи

12

 

Берет

З

24

Черевики

ЗМиМун100

12

Рукавички

МиМп

2

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Рукавички діелектричні

ЭнЭв

чергові

Калоші діелектричні

ЭнЭв

чергові

Під час промивання і заливання маслом трансформаторів, конденсаторів і масляних вимикачів додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

НмВн

черговий

Рукавички

НмВнМи

4

Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною вологістю додатково:

 

 

Чоботи

ВМи

12

Рукавиці

ВуМи

1

Під час виконання робіт на висоті додатково:

 

 

Пояс запобіжний

 

черговий

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту додатково:

 

 

Рукавиці

МвМи

3

Навушники протишумові

 

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

24

17

7233

 

 

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

 

Слюсар-ремонтник каналізаційно-насосної станції

Костюм

ЗМиМпВу

12

 

Напівчоботи

ЗМпСм

12

Рукавички

Ми

2

Рукавиці

МпВн

до зносу

Плащ з капюшоном

Вн

до зносу

Жилет сигнальний

Со

12

Під час виконання робіт з обслуговування та ремонту комунікаційних колекторів додатково:

 

 

Гідрокостюм

ЗМиВн

черговий

Білизна натільна

ЗМи

12

Чоботи

ЗМпВ

12

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Пояс запобіжний

 

черговий

Протигаз шланговий

 

черговий

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

18

7233

 

7233

Слюсар-ремонтник

 

Слюсар

Костюм

ЗМиНм

12

 

Черевики

НмМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

МиМпВу

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

Респіратор пилозахисний

 

до зносу

Під час обслуговування та ремонту систем водопостачання додатково:

 

 

Костюм

ЗВуМи

черговий

Рукавиці

ВуМи

4

Під час очищення та ремонту водостоків, каналізації і фекальних перекачок додатково:

 

 

Костюм

ВнЯжМи

черговий

Протигаз газозахисний

 

до зносу

Пояс лямковий з канатом

 

черговий

Під час виконання робіт на висоті додатково:

 

 

Пояс запобіжний

 

черговий

На зовнішніх роботах у мокрих умовах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

36

Чоботи

ВСм

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

МиТн

24

Чоботи

Тн20

36

19

8322

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів

 

Водій автотранспортних засобів (спец. автотранспорту)

Жилет сигнальний

Со

до зносу

 

рукавиці

ЗМиМп

3

Під час виконання робіт з технологічного обслуговування та ремонту додатково:

 

 

Костюм

ЗМиМп

12

Черевики

ЗМиМун15См

12

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

20

8331.1

Тракторист

Костюм

ЗМиПн

12

 

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМун100

12

Фартух з нагрудником

МиМп

черговий

Рукавиці

МиМп

3

Жилет сигнальний

Со

12

На зовнішніх роботах взимку:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

12

21

9161

Робітник з благоустрою міста

Під час виконання робіт на полігонах:

 

 

 

Комбінезон

ЗМп

12

Черевики

З

12

Рукавиці

МиМп

3

Фартух з нагрудником

ВуМп

12

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

Під час виконання робіт на зливних станціях:

 

 

Костюм

З

12

Чоботи

В

12

Рукавиці

МиМп

3

Фартух з нагрудником

Ву

12

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

22

9132

Прибиральник службових приміщень

Халат

ЗМиПн

12

 

Косинка

ЗПн

12

Туфлі

ЗПнМи

12

Рукавички

ВнМиМп

2

На зовнішніх роботах взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

23

9162

Двірник

Костюм

ЗМиПн

12

 

Берет

ЗПн

до зносу

Черевики

ЗМиМун15См

12

Рукавиці

МиМп

до зносу

Жилет сигнальний

Со

до зносу

Плащ з капюшоном

Вн

36

Під час чищення контейнерів та урн від сміття, промивання та дезінфікування їх додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ВнЯжБм

черговий

Окуляри захисні відкриті

 

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхпВу

36

24

9333

Вантажник

Костюм

ЗМп

12

 

Черевики

ЗМп

24

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

 

до зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт з навантаження нечистот, гнилих відходів та трупів тварин додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

Вн

до зносу

Чоботи

В

12

Респіратор газопилозахисний

 

до зносу

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

25

3119

Оператор диспетчерської служби

Костюм

ЗМи

24

 

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

черговий

Черевики

ЗМиМп

24

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

26

3115

Механік

Костюм

ЗМп

12

 

Кепка

ЗМи

12

Черевики

ЗМп

24

Жилет сигнальний

Со

12

Плащ з капюшоном

Вн

24

Рукавиці

Мп

6

Взимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани у теплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

ТнТхп

36

 

Примітка:

ПОЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦОДЯГУ,
 СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

(Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)

Найменування групи

Найменування підгрупи

Позначення для

спецодягу

спецвзуття

засобів захисту рук

1

2

3

4

5

Від механічних дій

Від проколів, порізів

Мп

Мп

Мп

Від стирання

Ми

Ми

Ми

Від вібрацій

-

Нв

Нв

Від ударів у носковій частині енергією 200 Дж

-

Мун 200

-

Від ударів у носковій частині енергією 100 Дж

-

Мун 100

-

Від ударів у носковій частині енергією 50 Дж

-

Мун 50

-

Від ударів у носковій частині енергією 25 Дж

-

Мун 25

-

Від ударів у носковій частині енергією 15 Дж

-

Мун 15

-

Від ударів у носковій частині енергією 5 Дж

-

Мун 5

-

Від ударів у тильній частині енергією 3 Дж

-

Мут 3

-

Від ударів у щиколотці енергією 2 Дж

-

Мул 2

-

Від ударів у підйомній частині енергією 15 Дж

-

Муп 15

-

Від ударів у гомілковій частині енергією 1 Дж

-

Муб 1

-

Від сковзання

Від сковзання замащених поверхонь

-

Сж

-

Від сковзання обмерзлих поверхонь

-

Сл

-

Від сковзання мокрих, забруднених і інших поверхонь

-

См

-

Від підвищених температур

Від підвищених температур, обумовлених кліматом

Тк

Тк

-

Від теплового випромінювання

Ти

Ти

Ти

Від відкритого полум'я

То

То*

То

Від іскр, бризок розплавленого металу, окалини

Тр

Тр

Тр

Від контакту з поверхнями, нагрітими вище 45° C

-

Тп

-

Від контакту з поверхнями, нагрітими від 40 до 100° C

Тп 100

-

Тп 100

Від контакту з поверхнями, нагрітими від 100 до 400° C

Тп 400

-

Тп 400

Від контакту з поверхнями, нагрітими вище 400° C

Тв

-

Тв

Від конвенційного тепла

Тт

-

-

Від знижених температур

Від знижених температур повітря

Тн

-

Тн

Від температур до мінус 20° C

-

Тн 20

-

Від температур до мінус 30 ° C

-

Тн 30

-

Від температур до мінус 40° C

-

Тн 40

-

Від знижених температур повітря і вітру

Тнв

-

-

Від контакту з охолодженими поверхнями

-

-

Тхп

Від радіоактивних забруднень і рентгенівських випромінювань

Від радіоактивних забруднень

Рз

Рз

Рз

Від рентгенівських випромінювань

Ри

-

Ри

Від електричного струму, електростатичних зарядів і полів, електричних і електромагнітних полів

Від електричного струму напругою до 1000 В

-

Эн

Эн

Від електричного струму напругою понад 1000 В

-

Эв*

Эв

Від електростатичних зарядів, полів

Эс

Эс

Эс

Від електричних полів

Эп

Эп

Эп

Від електромагнітних полів

Эм

Эм

Эм

Від нетоксичного пилу

-

Пн

Пн

-

Від пилу скловолокна, азбесту

Пс

Пс

Пс

Від дрібнодисперсного пилу

Пм

-

Пм

Від великодисперсного пилу

-

-

Пк

Від вибухонебезпечного пилу

-

Пв

-

Від токсичних речовин

Від твердих токсичних речовин

Ят

Ят

Ят

Від рідких токсичних речовин

Яж

Яж

Яж

Від аерозолей токсичних речовин

Яа

-

-

Від газоподібних токсичних речовин

-

-

Яг

Від води і розчинів нетоксичних речовин

-

-

В

-

Водонепроникна

Вн

-

Вн

Водостійка

Ву

-

Ву

Від розчинів поверхнево-активних речовин

Вп

-

-

Від розчинів кислот

Від кислот концентрацією вище 80 % (щодо сірчаної кислоти)

Кк

Кк*

Кк

Від кислот концентрацією від 50 до 80 % (щодо сірчаної кислоти)

К 80

К 80*

К 80

Від кислот концентрацією від 20 до 50 % (щодо сірчаної кислоти)

К 50

К 50*

К 50

Від кислот концентрацією до 20 % (щодо сірчаної кислоти)

К 20

К 20

К 20

Від луг

Від розчинів лугів

Щр

-

Щр

Від розчинів лугів концентрацією вище 20 % (щодо гідроокису натрію)

Щ 50

Щ 50*

Щ 50

Від розчинів лугів концентрацією до 20 % (щодо гідроокису натрію)

Щ 20

Щ 20

Щ 20

Від органічних розчинників, у т. ч. лаків та фарб на їх основі

-

О

О**

-

Від ароматичних речовин

-

Оа*

Оа

Від неароматичних речовин

-

Он*

Он

Від хлорованих вуглеводів

-

-

Ох

Від нафти, нафтопродуктів, масла та жирів

Від сирої нафти

Нс

Нс

Нс

Від продуктів сирої фракції

Нл

-

-

Від нафтових мастил і продуктів важких фракцій

Нм

Нм

Нм

Від рослинних і тваринних масел і жирів

Нж

Нж

Нж

Від твердих нафтопродуктів

-

Нт

Нт

Від загальних виробничих забруднень

-

З

З

-

Від шкідливих біологічних факторів

Від мікроорганізмів

Бм

Бм

Бм

Від комах

Бн

Бн

Бн

Від статичних навантажень (від утоми)

-

-

У

-

Сигнальні

-

Со

 

Со

* Тільки для взуття з полімерних матеріалів.

** Тільки для шкіряного взуття

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

 Додаток №12

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

Перелік професій та посад працівників,                                                                                                                     робота яких пов’язана із забрудненням тіла та яким безкоштовно видається мило

№ з/п

Професія та посада

Кількість мила (гр./місяць на 1 особу)

1

Машиніст насосних установок водопроводу та каналізації

400

2

Слюсар-ремонтних

400

3

Електромонтер

400

4

Слюсар АВР по обслуговуванню мереж водопроводу              і каналізації

400

5

Електрогазозварник

400

6

Машиністи компресорних установок

400

7

Водії автотранспортних засобів

400

8

Тракторист

400

9

Машиніст екскаватора

400

10

Слюсар з ремонту автомобілів

400

11

Токар

400

12

Прибиральник службових приміщень

400

13

Лаборант хімічного аналізу

400

14

Вантажник

400

15

Двірник

400

16

Комірник

400

17

Інженерно-технічні працівники очисних споруд

400

18

Робітники виробничих відділів

400

19

Доглядач кладовища

400

20

Озеленювач

400

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №13

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

П Е Р Е Л І К

професій та посад, які підлягають періодичному медичному огляду

 

з/п

Назва професія і посад

Шкідливі фактори

Періодичність   проходження огляду

1

Машиніст насосного         устаткування

Шум, вібрація, обслуговування насосних станцій, заглиблення більше як на 3 метри

1 раз в 2 роки

2

Слюсар АВР по обслуговуванню  мереж водопроводу і каналізації

Наявність у повітрі робочої зони токсичних газів, підвищена вологість робочої зони, робота в колодязях, фізичні перевантаження, недостатня освітленість

1 раз в 2 роки

3

Слюсар-ремонтник

Хлор, аміак, фтористі сполуки, пил реагентів, метереологічні умови

1 раз в 2 роки

4

Електрогазозварник

Випромінювання зварювальної дуги, наявність у повітрі робочої зони компонентів зварювального аерозолю (азоту, оксиди вуглецю і т.п.)

1 раз у 2 роки

5

Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування

Постійні та змінні магнітні та електричні поля, робота на висоті, шум, вібрація

1 раз у 2 роки

6

Токар

Шум, вібрація, фізичні перевантаження, наявність на робочому місці шкідливих хімічних речовин в зв’язку з використанням охолоджувальних мастил, пил

1 раз у 2 роки

7

Водії автотранспортних засобів

Шум, вібрація, наявність на робочому місці шкідливих речовин (вуглецю азоту, акролеїну)

1 раз у 2 роки

8

Машиніст екскаватора, тракторист

Шум, вібрація, наявність на робочому місці шкідливих речовин (вуглецю, азоту, акролеїну)

1 раз  у 2 роки

9

Слюсар

Шум, вібрація, наявність на робочому місці шкідливих речовин (вуглецю, азоту, акролеїну)

1 раз у  2 роки

10

Лаборант хімічного аналізу

Наявність у повітрі робочої зони шкідливих хімічних речовин (азотна, соляна кислоти), луги їдкі

1 раз у 2 роки

11

Вантажник

Фізічні перенавантаження

1 раз у 2 роки

12

Начальники відділів, які обслуговують діючі електроустаткування напругою 127в і вище, виконують налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні іспити в електроустаткуваннях

Постійні та змінні магнітні та електричні поля, шум, вібрація

1 раз у 2 роки

13

Головний бухгалтер, бухгалтер, головний економіст, економіст, головний юрисконсульт, юрист, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, програміст бази даних

Напруження зору, користування ПК

1 раз у 2 роки

14

Працівники віком до 21 року

Незалежно від шкідливих факторів

1 раз у 2 роки

15

Контролери водопровідного господарства

Фізичні перенавантаження

1 раз у 2 роки

16

Прибиральники

Фізичні перенавантаження

1 раз у 2 роки

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №14

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

Перелік посад і професій працівників,                                                                                                                       які підлягають проходженню щорічних медичних оглядів

з/п

Перелік посад і професій

Перелік необхідних                    лікарів-спеціалістів, клінічні, лабораторні та інші дослідження

Періодичність проведення обстежень та досліджень

1

Головний інженер, начальник відділу експлуатації водопровідної мережі, начальник відділу надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод, начальник відділу з організації роботи по захороненню ТПВ та рідких побутових відходів, начальник відділу збуту (служба по роботі зі споживачами), майстер зеленого господарства, начальник відділу з обслугшовуваннгя та ремонту міських доріг та тротуарів, начальник виробничого відділу, начальник відділу благоустрою міста,начальник відділу ритуальних послуг, інженер-енергетик, інженер-лаборант, лаборант хімічного аналізу, механік

Дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, дослідження на наявність кишкових інфекцій; серологічне дослідження на черевний-тиф; дослідження на гельмінти

При проведенні попереднього медичного огляду

Терапевт, дерматолог, венеролог, стоматолог, отоларинголог

При проведенні попереднього медичного огляду та надалі 1 раз на рік

Флюорографія; мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілококу

При проведенні попереднього медичного огляду та надалі 1 раз на рік

2

Машиніст насосних установок, слюсар АВР, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, лаборант хімічного аналізу, водій автотранспортних засобів (спец. автотранспорту - цистерни питної води, асенізаційного автомобіля)

Дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, серологічне дослідження на черевний тип.

При проведенні попереднього медичного огляду

Терапевт,дерматолог,венеролог,флюорографія,дослідження на наявність кишкових інфекцій,дослідження на гельмінти.

Стоматолог,отоларинголог, мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу.

При проведенні попереднього медичного огляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медичного огляду та надалі 1 раз на рік

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

Додаток №15

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

 

Витрати

на проведення соціально-культурних заходів

 

№ з/п

Статті витрат

Сума на проведення одного заходу (грн.)

1

Святкування Новорічних свят

6 000,00

2

Святкування Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

6 000,00

3

Проведення інших заходів

6 000,00

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №16

до Колективного договору

між Адміністрацією і

Трудовим колективом КП «Вовчанськ»

на 2017-2021 роки

 

КОМІСІЯ

по трудових спорах

Комунального підприємства «Вовчанськ»

 

 1. Руденко Леонід Миколайович, начальник відділу надання послуг з каналізації, відведення й очищення стічних вод 
 2. Ковбаса Тетяна Вікторівна, бухгалтер
 3. Барибін Олександр Олександрович, слюсар аварійно-відновлювальних робіт
 4. Бреславська Любов Іванівна, інженер-лаборант
 5. Опришко Сергій Вікторович, водій автотранспортних засобів

 

 

 

 

Від Адміністрації:                                                             Від Трудового колективу:

 

Директор ________________ Л.О.Зубар

КП «Вовчанськ» ________________ І.П.Вітченко

________________ С.М.Медвєдєв

 ________________Ю.О.Дедещенко ________________ С.О.Рєзніков

________________ Р.В.Невгасимов