Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Положення про Молодіжну раду

Затверджено:

Рішенням виконкому Вовчанської міської

ради № 8.2  від  21.04.2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ

Вовчанської міської ради VII скликання

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 Молодіжна рада  Вовчанської  міської ради (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при  Вовчанській  міській раді та її виконавчиx органаx, створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді  міста  Вовчанська  у формуванні та реалізації молодіжної політики міста в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті міста.

 1. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”, іншими актами чинного законодавства, рішеннями Вовчанської  міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  Вовчанського  міського голови, а також цим Положенням.
 2. Голова молодіжної ради - є радником міського голови з молодіжних питань  і  на час  повноважень  йому  видається посвідчення встановленого зразка.
 3. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов'язуючу дію для представників та органів, які створені Молодіжною радою.

2.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Молодіжної ради

Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді міста Вовчанська  можливість взяти безпосередню участь як у формуванні міської політики з питань, які впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

 1. розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у місті Вовчанську;
 2. сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань.
 3. розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості.
 4. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально—виховного процесу;
 5. координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території міста, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста;
 6. сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян;
 7. сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між Вовчанською міською радою та  представниками молоді міста з питань молодіжної політики;
 8. внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;
 9. сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя міста, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм
 10. сприяння розвитку учнівського самоврядування;
 11. виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у місті;
 12. аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно—просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;
 13. попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень Вовчанської  міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови з питань реалізації молодіжної політики.
 14. розвиток всебічних зв’язків молоді міста з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;
 15. підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді міста;
 16. поширення серед молоді волонтерського руxу, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста;
 17. сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.
 18. подання на розгляд міському голові та міській раді щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у місті Вовчанську .
 19. інші завдання, які не суперечать законодавству України.
 20. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням.
 21. Рішення Молодіжної ради оприлюднюються на офіційному веб—сайті Вовчанської міської ради. Оригінали рішень Молодіжної ради зберігаються у  міській раді. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу міського голови.

           3.ФОРМУВАННЯ ТА  СТРУКТУРА  МОЛОДІЖНОЇ  РАДИ.      

  1. Склад Молодіжної ради становить не більше 25 членів, які працюють на  громадських        засадах

2.Персональний склад Молодіжної ради формується та затверджується на підставі цього Положення міським головою. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.

3.Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. На першому організаційному засіданні з числа  членів Молодіжної ради  простою більшістю голосів  обирається голова Молодіжної ради. Голова Молодіжної ради затверджується міським головою.

4.Секретар та заступник голови Молодіжної ради обираються з числа членів ради, за поданням голови Молодіжної ради.

5.До складу   Молодіжної ради на добровільній основі включаються:

 1. по три представника від  кожного навчального закладу міста, кандидатури яких подаються керівництвом закладу та погоджуються з учнівським самоврядуванням даного навчального закладу;
 2. по одному представнику від молодіжниx громадськиx організацій, що зареєстровані та діють в межаx міста.
 3. самовисуванці, кандидатури яких визначаються виконавчим комітетом міської  ради.

 

 1. ПОРЯДОК РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальниx рішень представниками молоді міста є засідання (наради).

 1. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.
 2. Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини радників від загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Молодіжна рада може встановлювати дату проведення своїх засідань відповідно до затвердженого плану роботи.
 3. Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Молодіжної ради.

5.ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.

 1. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:
  1. обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступника голови Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;
  2. утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;
  3. в межах своїх повноважень приймає рішення;
  4. направляє пропозиції до міської ради з питань молодіжної політики;
  5. приймає рішення про дострокове припинення повноважень Молодіжної ради;
  6. одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань Молодіжної ради;
  7. розміщує інформацію на офіційному веб—сайті Вовчанської міської ради;
  8. розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;
  9. затверджує порядок денний  засідання;
  10. опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;
  11. проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
  12. узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів міських програм, рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;
  13. бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;
  14. бере участь у проведенні моніторингу виконання міських Програм, рішень Вовчанської міської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;
  15. забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді міста та реалізації молодіжної політики;
  16. розробляє та ініціює винесення на розгляд виконавчого комітету Вовчанської міської ради проектів рішень з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;
  17. подає міському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
  18. систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
  19. організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;
  20. підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;
  21. здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України;
  22. рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням;
  23. рішення Молодіжної ради є обов’язковими  до  виконання її   членами;          

 6. ГОЛОВА  МОЛОДІЖНОЇ   РАДИ.

 

Молодіжну раду очолює голова. Кандидатуру  Голови  Молодіжної ради затверджує міський голова. Голова Молодіжної ради подає на розгляд Молодіжної ради пропозиції про призначення  заступника та секретаря Молодіжної  ради.

 1. Голова Молодіжної  ради:
  1. представляє Молодіжну раду;
  2. забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Вовчанською міською радою та її виконавчим комітетом;
  3. вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
  4. веде засідання (наради) Молодіжної ради.
  5. підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;
  6. забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;
  7. має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради.
  8. У разі тимчасової відсутності Голови Молодіжної ради його обов'язки виконує заступник Голови Молодіжної ради  який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України. 

 

7. СЕКРЕТАР МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

Секретар Молодіжної ради обирається на засіданні  Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на засіданн членів.

 1. Секретар Молодіжної ради забезпечує поточну роботу Молодіжної ради:
  1. повідомляє членів  Молодіжної ради про час і місце проведення засідань Молодіжної ради  та  питання, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;
  2. організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;
  3. забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
  4. сприяє членам  Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;
  5. формує порядок денний засідання Молодіжної ради та погоджує його з головою Молодіжної ради;
  6. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних радників Молодіжної ради.
  7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керівники виконавчих органів  Вовчанської  міської ради (за згодою) можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

 1. На засідання постійних комісій Вовчанської міської ради, виконкому, сесії міської ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді міста, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови, за поданням голови Молодіжної ради.
 3. Зміни до персонального складу Молодіжної ради затверджуються міським головою.
 4. Молодіжна рада ліквідується та реорганізується рішенням виконкому міської ради.

Вовчанська міська рада здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.