Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Статут

  1. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН «ПОДАРУЙ ЖИТТЯ » (надалі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує фізичних осіб для здійснення та захисту тварин, задоволення інтересів членів Організації, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН «ПОДАРУЙ ЖИТТЯ»;

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ОБЩЕСТВО  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»;

англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS «PRESENT LIFE».

Скорочене найменування Організації:

українською мовою – ГО «ТЗТ «ПЖ»;

російською мовою – ОО «ОЗЖ «ПЖ»;

англійською мовою – PO «SPA «PL».

1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, майно (рухоме і нерухоме) на правах власності та свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Організація є неприбутковою організацією.

1.6. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.7. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях власним майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, так як і Організація не відповідає за зобов’язання держави, її органів та установ. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів так само, як і його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.

1.8. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

1.9. Організацію створено без обмеження терміну дії.

  1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, особливо безпритульних, захисту від використання тварин для боїв, полювання та іншої негуманної діяльності людини, сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі високої моралі, гуманізму і любові до оточуючого світу, шляхом участі у провадженні екологічної, оздоровчої, культурної, освітньої та наукової діяльності у встановленому чинним законодавством порядку, а також захист інтересів членів Організації.

2.2. Напрямами діяльності Організації є:

2.2.1. сприяння реалізації ініціатив щодо забезпечення захисту та гідного існування тварин на законодавчому, освітньому та громадському рівнях, зокрема, ініціювання та підтримка процесів законодавчого закріплення прав тварин шляхом схвалення Верховною Радою України відповідних законів; співпраця з відповідними державними органами з метою притягнення до відповідальності винних осіб у жорстокому поводженні з тваринами;

2.2.2. проведення масштабної інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо проблем захисту тварин, шляхів, методів та заходів їх вирішення та необхідності гуманного поводження із тваринами, а також питань правильного утримання та поводження з тваринами;

2.2.3. допомога в організації будівництва та утримання притулків, ветеринарних установ для собак, котів та диких тварин, що зазнали жорстокості з боку людини;

2.2.4. прийняття превентивних заходів щодо захисту тварин, особливо безпритульних і покинутих, надання невідкладної допомоги хворим, захист інших тварин від жорстокого ставлення і використання в дослідній, комерційній, розважальній та іншій негуманній діяльності;

2.2.5. сприяння знаходженню власників для безпритульних тварин, що утримуються в притулках або на тимчасових перетримках;

2.2.6. участь та організація благодійних фондів захисту прав тварин;

2.2.7. сприяння здійсненню громадського контролю за дотриманням правил утримання тварин в населених пунктах;

2.2.8. організація та проведення акцій протестів на захист тварин, проти вбивства безпритульних, проти вбивства для хутра, спорту, проти використання для розваг, проти проведення дослідів тощо, в рамках діючого законодавства України;

2.2.9. інформування відповідних державних органів про жорстоке ставлення до тварин окремими особами, або організаціями (у тому числі державними), здійснення громадського контролю з метою не уникнення відповідальності винними особами.

2.2.10. здійснення громадського контролю за виконанням законів по боротьбі з жорстокістю і захисту тварин;

2.2.11. вільне розповсюдження інформації про свою діяльність і цілі, інших матеріалів морально-пропагандистського і гуманістичного характеру. З цією метою користується засобами масової інформації і може здійснювати видавничу діяльність, провадити постійну пропаганду роботи та ідей Організації засобами видавництва, радіо і телебачення;

2.2.12. сприяння організації навчальних курсів для волонтерів та опікунів тварин, а також здійснення просвітницької та учбово-методичної діяльності серед дітей, підлітків та дорослих шляхом проведення лекцій на тему гуманного поводження та утримання тварин в дитячих садках, школах, освітніх центрах, будинках культури тощо;

2.2.13. проведення у встановленому порядку нарад, семінарів і конференцій з питань захисту тварин, боротьби з жорстокістю, відповідного виховання населення;

2.2.14. співпраця із зарубіжними та міжнародними організаціями аналогічного або подібного профілю в цілях обміну інформацією і вивчення досвіду роботи.

  1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. З метою досягнення статутної мети Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;

3.1.2. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.1.3. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.1.6. бути виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати спілки, тощо, в тому числі, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з громадськими організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. розповсюджувати інформацію, пропагувати цілі та ідеї Організації;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації в межах чинного законодавства України;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.13. з метою виконання статутних завдань та цілей здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення юридичних осіб у порядку, встановленому законодавством;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації;

3.1.16. проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

3.1.17. проводити мирні зібрання в межах чинного законодавства України;

3.1.18. організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.19. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.20. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.21. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, учасником яких може бути громадська організація, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.22. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами аналогічних організацій зарубіжних країн;

3.1.23. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Організації.

  1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Підставою для прийому в члени Організації є заява.

4.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають з Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

4.4. Прийом членів провадиться Радою Правління Організації із занесенням у книгу реєстрації членів Організації. Прийняття у члени Організації здійснюється на підставі особистої заяви члена, поданої до Ради Правління.

4.5. Права члена Організації:

4.5.1. обирати або бути обраними на керівні посади Організації та брати участь у громадській праці;

4.5.2. брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією;

4.5.3. вносити пропозиції до Організації, пов'язані з її діяльністю;

4.5.4. звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;

4.5.5. одержувати інформацію про діяльність Організації;

4.5.6. звертатись до керівних органів Організації з заявами, скаргами, зверненнями та отримувати відповідь на них протягом тридцяти календарних днів.

4.5.7. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації;

4.5.8. вільно виходити з Організації шляхом подання заяви.

4.6. Члени Організації зобов'язані:

4.6.1. дотримуватись Статуту Організації;

4.6.2. брати активну участь у реалізації цілей Організації;

4.6.3. бути прикладом у питаннях утримання та виховання тварин, вести пропаганду гуманного ставлення до природи і всього живого, що оточує людей;

4.6.4. суворо додержуватися моралі та етики члена Організації і пропагувати їх серед населення;

4.6.5. повідомляти про кожний випадок жорстокості до тварин у Виконком Організації, адміністративні і правоохоронні органи для притягнення винних до відповідальності;

4.6.6. утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Організації;

4.6.7. виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації в межах їх компетенції;

4.7. Членство в Організації припиняється в порядку, визначеному для прийому до членів Організації (пункт 4.4. цього Статуту).

4.8. Члени Організації можуть бути виключені з Організації за рішенням Виконкому за порушення зобов’язань, передбачених Статутом.

  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, врахування регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організації є:

- Загальні збори;

- Рада Правління Організації;

- Ревізійна комісія.

5.3. Загальні збори.

5.3.1. Загальні збори є вищим керівним органом Організації.

5.3.2. Загальні збори скликаються Радою Правління Організації не менш, ніж один раз на два роки.

5.3.3. Головує на Загальних зборах  Голова Організації або особа, призначена Радою Правління Організації з числа його членів.

5.3.4. Про час і місце скликання чергових Загальних зборів Рада Правління Організації повідомляє членів не пізніше 1 (одного) місяця, а про порядок денний – не пізніше двох тижнів до дати проведення Загальних зборів.

5.3.5. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Організації, крім випадків, окремо зазначених цим Статутом.

5.3.6. До складу Загальних зборів входять всі присутні члени Організації, кожен з яких при вирішенні питань володіє одним голосом.

5.3.7. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2/3 членів Організації.

5.3.8. Позачергові Загальні збори скликаються Радою Правління Організації в двотижневий термін:

- з ініціативи Ради Правління Організації;

- на вимогу більше 50 % членів Організації;

- на вимогу Ревізійної комісії.

5.3.9. В разі скликання Позачергових Загальних зборів Рада Правління Організації повідомляє всіх членів Організації про їх проведення за два тижні до запланованої дати шляхом відправлення відповідного повідомлення та порядку денного.

5.3.10. До компетенції Загальних зборів належать такі питання:

- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- заслуховування звітів статутних органів Організації;

- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

- участь та співпраця Організації в інших об'єднаннях;

- створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;

- розпорядження майном, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;

- ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації; 

- розпорядження коштами та майном Організації;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- обрання Ради Правління Організації строком на 3 роки;

- обрання членів Ревізійної комісії строком на 3 роки;

- обрання Голови Організації строком на 3 роки;

- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації;

- вжиття заходів відновлення порушених прав членів Організації.

5.3.11. За рішенням простої більшості членів, присутніх на Загальних зборах Організації, голосування може бути як таємним, так і відкритим.

5.3.12. Для обрання Голови Організації необхідно, щоб за кандидата проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах членів Організації.

5.3.13. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з дня їх прийняття.

5.3.14. Ведення протоколів Загальних зборів та їх зберігання Організовує Голова.

5.4. Рада Правління Організації.

5.4.1. Рада Правління Організації є постійно діючим виконавчим органом Організації, який обирається строком на три роки у складі не менше трьох членів і забезпечує виконання рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництво всією діяльністю Організації.

5.4.2. Кількісний склад Ради Правління Організації визначається Загальними Зборами Організації.  До складу Ради Правління Організації входять Голова та члени Ради Правління.

5.4.3. Компетенція Ради Правління Організації:

- організація виконання рішень Загальних зборів;

- організація обліку членів Організації;

- підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації, статутних програм, положень тощо;

- прийом та виключення з членів Організації;

- визначення місця, строків проведення та порядку денного Загальних зборів;

- затвердження зразків та ескізів печаток, штампів, символіки Організації, офіційної нагородної, пам'ятної та сувенірної атрибутики Організації;

- прийняття рішень про створення підприємств, громадських спілок, благодійних фондів, інших юридичних осіб відповідно до чинного законодавства України;

- прийняття рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів;

- розпорядження майном Організації;

- затвердження та вирішення фінансових питань;

- затвердження кошторису Організації на поточний рік за поданням Голови Організації.

- прийняття рішень з усіх питань діяльності Організації, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів;

- звітування перед членами Організації про роботу Ради Правління Організації.

5.4.4. Рада Правління Організації в особі Голови звітує перед членами Організації про свою роботу на чергових Загальних зборах Організації шляхом оголошення письмового звіту, який затверджується Загальними зборами. Звіт готує Рада Правління Організації.

5.4.5. Рішення, прийняті Радою Правління Організації в межах його компетенції, набирають чинності і стають обов'язковими для Організації в строки, що встановлені Радою Правління Організації.

5.4.6. Рада Правління Організації проводить засідання по мірі необхідності, але не менш ніж 4 рази на рік.

5.4.7. Засідання Ради Правління Організації вважаються правомірними, якщо в них приймали участь 2/3 його членів.

5.4.8. Рішення на засіданні Ради Правління Організації приймаються простою більшістю голосів із числа присутніх членів Ради Правління Організації.

5.4.9. Прийняті Радою Правління Організації рішення оформлюються протоколами, які підписуються Головою та секретарем засідання Ради Правління Організації, і зберігаються в порядку, визначеному Радою Правління Організації.

5.4.10. Якщо член Ради Правління Організації подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим кількість членів Ради Правління Організації стає меншою, ніж визначено Статутом, Рада Правління Організації більшістю голосів призначає нового члена на строк до чергових Загальних Зборів. Рішення Ради Правління Організації, прийняті у такому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради Правління Організації, обраної Загальними Зборами.

5.4.11. Зміни складу Ради Правління Організації проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Ради Правління Організації або на посаді Голови Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Загальних Зборах). Обрання нового складу Ради Правління Організації можливо на позачергових Загальних Зборах за умови, якщо пропозицію до порядку денного внесло не менше 2/3 членів Організації.

5.4.12. Рада Правління Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах, які проводяться в грудні кожного року.

5.5 Голова.

5.5.1. Голова Організації очолює роботу Ради Правління Організації  та є вищою посадовою особою Організації, яка має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації.

5.5.2. Голова Організації без доручення представляє Організацію перед державними органами, установами, третіми особами, має право підпису фінансових та інших документів Організації, укладає від імені Організації правочини, договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банківських установах, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, та інші обов'язкові для підпорядкованих йому органів та працівників інструкції, затверджує штатний розклад Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Організації.

5.5.3. Голова забезпечує виконання рішень, прийнятих Радою Правління Організації, та обов'язків, покладених на нього Загальними зборами.

5.5.4. Головою може бути обрана будь-яка особа з числа членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

5.5.5. Голова обирається строком на 3 роки згідно Статуту Організації.

5.5.6. За відсутності Голови та за його розпорядженням обов’язки Голови виконує один із членів Ради Правління.

5.6. Ревізійна комісія.

5.6.1. Контроль за діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами строком на 2 роки, підзвітна останнім, подає їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.

5.6.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів Організації.

5.6.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень.

5.6.4. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Загальних зборів Організації, якщо виникла загроза принциповим інтересам Організації, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

5.6.5. Членом Ревізійної комісії не може бути Голова, Заступник голови, члени Ради Правління Організації, бухгалтер Організації.

5.7. Порядок оскарження рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації.

5.7.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації.

5.7.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Голови розглядаються Радою Правління Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або порушують законні права членів Організації, Рада Правління Організації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

5.7.3. Скарги, адресовані Голові Організації, розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Ради Правління Організації. Скарга на засіданні Ради Правління Організації може розглядатися в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом тридцяти календарних днів з дати її одержання.

5.7.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів Організації.

5.7.5. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Організації та можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Організація поширює свою діяльність на всю територію України, шляхом створення відокремлених підрозділів, які створюються на території України з метою виконання Статутних мети та завдань Організації, розвитку її структурної мережі. Організація також може утворювати відокремлені підрозділи в іноземних державах.

6.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

6.3. Відокремлені підрозділи діють на підставі Статуту Організації та положення про відокремлений підрозділ, затвердженого Радою Правління Організації Організації. Метою відокремленого підрозділу є об’єднання зусиль членів Організації на відповідній території у реалізації цілей, визначених Статутом.

6.4. Відокремлені підрозділи створюються за наявності не менше 3х членів Організації, що мешкають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

6.5. Вищим органом Відокремленого підрозділу є Загальні збори, на яких розглядаються питання, що стосуються діяльності Відокремленого підрозділу, рішень керівних органів Організації, обговорюються і затверджуються звіти керівних органів Відокремленого підрозділу.

6.6. Для здійснення поточної діяльності члени Відокремленого підрозділу обирають Керівника Відокремленого підрозділу. При наявності більше 20 членів обирається Радою Правління Організації, яке очолює Керівник. Кількість членів Ради Правління Організації Відокремленого підрозділу визначається рішенням Загальних Зборів Відокремленого підрозділу.

6.7. Повноваження Керівника Відокремленого підрозділу:

6.7.1. забезпечує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації, Загальними зборами Відокремленого підрозділу;

6.7.2. представляє Відокремлений підрозділ Організації у відносинах з третіми особами та державними органами;

6.7.3. організовує облік членів Відокремленого підрозділу Організації;

6.7.4. приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Відокремленого підрозділу Організації, за винятком тих, які є виключною компетенцією Загальних зборів Відокремленого підрозділу та керівних органів Організації.

6.8. Відокремлені підрозділи Організації мають наступні повноваження:

- представляти і захищати законні інтереси членів Організації;

- розповсюджувати інформацію щодо діяльності Організації, пропагувати ідеї та цілі Організації;

- вносити свої пропозиції щодо діяльності Організації до керівних органів Організації.

6.9. Умови та порядок створення та закриття відокремлених підрозділів Організації:

6.2.1. Рада Правління Організації приймає рішення про утворення відокремленого підрозділу та затверджує положення про нього.

6.2.2. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до Уповноваженого органу з питань реєстрації за її місцезнаходженням.

6.2.3. Відокремлений підрозділ вважається зареєстрованим з дня внесення Уповноваженим органом з питань реєстрації відомостей про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6.2.4. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до Уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

  1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передано Організації його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Джерелами формування коштів та майна Організації можуть бути:

- кошти і майно, які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільні внески та пожертвування членів Організації, інших громадян, юридичних осіб України та інших країн;

- пасивні доходи;

- дотації або субсидії з місцевих бюджетів, державних цільових фондів, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;

- благодійна (в тому числі гуманітарна) чи технічна допомога, що надаються неприбутковим організаціям відповідно до чинного законодавства України та умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Правління України;

- придбане Організацією майно;

- кошти або майно, які надходять від ведення основної діяльності.

7.3. У власності Організації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

7.4. Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні правочини, договори, здійснювати інші заходи, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

7.5. Організація може мати власне видавництво і засоби масової інформації, установи, створені на кошти Організація згідно із статутним завданням Організації.

7.6. Кошти Організації використовуються на:

7.6.1. адміністративні потреби Організації;

7.7.2. фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей її діяльності;

7.7.3. оренду та придбання майна, необхідного для виконання статутних завдань Організації;

7.7.4. оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

7.7.5. створення, розвиток і експлуатацію матеріальної бази притулків і інших організацій, що займаються утриманням і надсиланням допомоги безпритульним тваринам;

7.7.6. надання допомоги одиноким, літнім громадянам, дітям-сиротам в дитячих будинках, інвалідам-сліпим по створенню умов для придбання, утримання і захисту тварин;

7.7.7. інші витрати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації відповідно до мети, передбаченої Статутом Організації.

7.8. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між засновниками, членами Організації та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, члена Організації, її посадових осіб.

7.9. З метою виконання статутних завдань Організації здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб у порядку, передбаченому діючим законодавством.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Внесення змін  до Статуту Організації чи затвердження нової редакції Статуту є компетенцією Загальних Зборів Організації.

8.2. Рішення Загальних Зборів Організації з питань змін до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

9.2. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску). Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання майна і коштів приймаються Загальними зборами Організації, якщо за них проголосували більше 3/4 голосів, присутніх на Загальних Зборах членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації. Термін ліквідації не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію Організації в офіційному виданні. З дня призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження Ради Правління Організації щодо управління її справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Організації, а також третім особам. Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Організації третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.